Przetargi.pl
dostawa szczepionek

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 50950 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 283 041 , fax. 071 3283041 w. 250
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. M. Curie-Skłodowskiej
  50950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 283 041, fax. 071 3283041 w. 250
  REGON: 29165800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek. cz.1 szczepionka p/żółtaczce wszczepiennej 50szt., szczepionka p/żółtaczce pokarmowej dla dorosłych 350 szt., szczepionka p/żółtaczce pokarmowej dla dzieci i młodzieży 35 szt., szczepionka biwalentna p/wzw typu A i wzw typu B 350 szt., szczepionka p/błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis 100 szt. cz.2 szczepionka p/żółtej gorączce 300 szt., szczepionka p/durowi brzusznemu 700szt., szczepionka p/tężcowi i błonicy 600 szt., szczepionka p/wściekliźnie 50 szt., szczepionka p/poliomyelitis 50 szt. cz.3 szczepionka p/odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu 100 szt. cz.4 szczepionka p/grypie 30 szt. cz. 5 szczepionka p/zapaleniu opon mózgowych meningokokowa 60 szt. cz.6 szczepionka p/odrze, śwince i różyczce 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach