Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do zapewnienia oświetlania ulic, placów, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, fontann, monitoringu, obiektów sportowych, klatek schodowych oraz infrastruktury Parku Technologicznego, Teatru Zdrojowego i Szkoły Podstawowej

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 493 916 , fax. 748 435 613
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
  ul. Kościuszki 17
  58310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 493 916, fax. 748 435 613
  REGON: 89071821900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do zapewnienia oświetlania ulic, placów, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, fontann, monitoringu, obiektów sportowych, klatek schodowych oraz infrastruktury Parku Technologicznego, Teatru Zdrojowego i Szkoły Podstawowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dystrybucja i sprzedaż), w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), do zapewnienia oświetlania ulic, placów, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, fontann, monitoringu oraz infrastruktury Parku Technologicznego itp. na terenie miasta Szczawna-Zdroju. Sumaryczna moc zamówiona w skali roku wynosi 712 kW. Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 932,089 MWh. Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V grupy przyłączeniowej. Dostarczana energia musi spełniać parametry jakościowe – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623). 2.Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1200). 3.Zestawienie lokalizacji urządzeń zasilających i grupy taryfowe stanowi załącznik nr 6 i nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach