Przetargi.pl
Dostawy materiałów medycznych do przygotowywania cytostatyków.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58100 Świdnica, ul. Leśna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 517 400 , fax. 748 517 437
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  ul. Leśna
  58100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 517 400, fax. 748 517 437
  REGON: 31167400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów medycznych do przygotowywania cytostatyków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów medycznych do przygotowywania cytostatyków wg 6 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach