Przetargi.pl
Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stanicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki

Gmina Pilchowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 235 65 21 , fax. 32 235 69 38
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilchowice
  ul. Damrota 6 6
  44-145 Pilchowice, woj. śląskie
  tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38
  REGON: 00068785300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilchowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wjazdu ul. 1-go Maja w Stanicy od strony włączenia z drogą wojewódzką 921 w rejonie kapliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 z drogą gminną nr 629111S w miejscowości Stanica w rejonie kapliczki. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 629111S ul. 1-go Maja w Stanicy z drogą wojewódzką DW 921 polega na zaprojektowaniu właściwych parametrów geometrycznych, wykonaniu regularnej niwelety oraz krawędzi drogi, wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni, która ma zagwarantować odpowiednią nośność oraz zapewnić odpowiednie odwodnienie pasa drogowego. W ramach projektu przebudowy włączenia przewidziano również przebudowę wysepki, na której znajduje się kapliczka. Kapliczka znajdująca na wysepce objęta jest ochroną konserwatorską, toteż zaprojektowano jej obejście z kostki granitowej, natomiast obramowanie krawężnikiem granitowym 20x30 cm. Remont budynku kapliczki nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Konstrukcję nawierzchni jezdni ul. 1-go Maja na odcinku 20 m od krawędzi drogi wojewódzkiej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich, uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo-wodne podłoża oraz warunek mrozoodporności, na kategorię KR5 i obciążenie 115 kN. W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących obowiązków formalnych: a)Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej - Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy oraz pod nadzorem właścicieli istniejącej infrastruktury technicznej. b)Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy ze strony Wykonawcy. c)Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. d)Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: - oświadczenie Kierownika Budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane; - informację zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. e) Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i uzyskać pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego. f) Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia działań wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim. g) Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych wraz z odbiorem końcowym gestora sieci Orange Polska S.A.; koszty z tytułu prowadzenia nadzoru i odbioru końcowego ze strony gestora sieci pokrywa Wykonawca robót. h) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenia zarządcy drogi wojewódzkiej - Zarząd Województwa Śląskiego - 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót na zajęcie pasa drogowego celem przeprowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem umowy zakwalifikowanych jako niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o Drogach publicznych; koszty z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 3 ww. ustawy, oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. i) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie wprowadzenia Organizacji ruchu na czas przebudowy istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Powstańców) na działkę nr 443/203 w miejscowości Pilchowice. j) Zapewni obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym, naniesieniem na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego i przekazaniem odbitek map Zamawiającemu i wykona metrykę. W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W zakresie prowadzonych prac Wykonawca opracuje wszelką konieczną dokumentację powykonawczą zrealizowanych robót. W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. W zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z naprawami po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac. W zakresie tymczasowej i stałej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres objęty przedmiotem zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pilchowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach