Przetargi.pl
Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi) oraz malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy ul. Pl. Wyzwolenia 18

Szkoła Podstawowa nr 53 im.Stefana Żeromskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 18
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 254 57 40 , fax. 32 255 71 47
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 53 im.Stefana Żeromskiego
  pl. Wyzwolenia 18 18
  40-423 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 254 57 40, fax. 32 255 71 47
  REGON: 00072341900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi) oraz malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy ul. Pl. Wyzwolenia 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą wykładzin podłogowych PCV i naprawą podłoża w korytarzu na parterze, pomieszczeniach nr 23 i 34 oraz malowaniem pokoju nauczycielskiego i sekretariatu wraz z wymianą lamp w pokoju nauczycielskim, obejmujące: 1. Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi): Roboty remontowo wykończeniowe: uzupełnienie tynku, uzupełnienie płyt twardych, gruntowanie płyt klejem do wykładzin , oczyszczenie powierzchni podłóg z pyłu i wygładzenie, ułożenie wykładzin podłogowych heterogenicznych z warstwą ścieralną minimum 1,0 mm wraz z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm, spawanie wykładzin.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: rozebranie wykładzin podłogowych, oczyszczenie podłoża, wycięcie uszkodzonych płyt, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 2. Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń: Roboty remontowo wykończeniowe: uzupełnienie tynku, osadzenie kratek, wykonanie gładzi na ścianach i suficie, malowanie sufitów farbą akrylową, malowanie ścian farbą ceramiczną w kolorach pastelowych, malowanie farbą olejną: parapetów, drzwi , grzejników i rur, szlifowanie i malowanie boazerii, wymiana listew przypodłogowych, montaż lamp oświetleniowych, gniazd i wyłącznika. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: zeskrobanie farb i cyklinowanie boazerii, demontaż lamp, gniazd i wyłączników, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach