Przetargi.pl
Dostawa spektrometru FTIR na zakres podczerwieni wraz z wyposażeniem
DZP.381.58.2016.DW

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa spektrometru FTIR na zakres podczerwieni wraz z wyposażeniem
  DZP.381.58.2016.DW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa SPEKTROMETRU FTIR na zakres podczerwieni wraz z wyposażeniem (1 kpl.), zwanego dalej sprzętem.
  2. Oferowany sprzęt - musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, (rok produkcji nie starszy niż 2015), musi posiadać wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikat CE) i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP (dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi).
  3. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z teorii, użytkowania i obsługi sprzętu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego ( min. 2 dni), a także koszt świadczenia serwisu gwarancyjnego.
  4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny:
  1) wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy gwarancji;
  2) wymagany minimalny okres gwarancji na laser, interferometr, kryształ ATR diamentowy: 60 miesięcy gwarancji;
  3) wymagany minimalny okres gwarancji na źródło: 24 miesiące gwarancji.
  Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z naprawą sprzętu.
  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  6.Termin realizacji zamówienia: do 56 dni od daty zawarcia umowy.
  7. Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.
  8.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią ust. 6 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie
  11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach