Przetargi.pl
Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8.

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 724 23 11 , fax. 44 724 43 59
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
  ul. POW 42659
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 724 23 11, fax. 44 724 43 59
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wyposażenie kuchni w nowe urządzenia, 2) Wykonanie instalacji elektrycznej, 3) Przebudowanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych, 4) Wykonanie instalacji wod-kan, 5) Wykonanie studni chłonnej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 1, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach