Przetargi.pl
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 1

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Roosevelta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 451 115, , fax. 446 478 925
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
  Roosevelta 3
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 446 451 115, , fax. 446 478 925
  REGON: 31549400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest usługa związana z wywozem nieczystości stałych (komunalnych) i budowlanych wraz z dzierżawą i dostarczeniem określonych przez Zamawiającego pojemników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. • Aktualny wpis do rejestru BDO – bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach