Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ULICY ŻORSKIEJ W ORZESZU

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2244499, 2244516 , fax. 32 2244499 w. 226
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
  ul. Chopina 8
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 2244499, 2244516, fax. 32 2244499 w. 226
  REGON: 27773689300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzd.mikolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ULICY ŻORSKIEJ W ORZESZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Zadanie obejmuje przebudowę ul. Żorskiej w Orzeszu. Etap dotyczy odcinka od ul. Stalmacha do skrzyżowania z ul. Lipową, dł. 2375 mb. Rozwiązania geometryczne: Przebudowa zakłada modernizację drogi po jej istniejącym śladzie z założeniem ujednolicenia jej szerokości do 6,0 m. Po prawej stronie jezdni przewidziano budowę pobocza gruntowego o szerokości 1,0 m, natomiast po lewej pobocze podzielono na dwa - utwardzone o szerokości 1,0 m i bezpośrednio przylegające do niego gruntowe o szerokości 0,5 m. Zakres prac zakłada także odbudowę istniejących zjazdów i nadanie im jednolitej szerokości 4,5 m. Rozwiązanie wysokościowe: Przebudowa zakłada spadek podłużny z założeniem maksymalnego dopasowania do istniejącego układu wysokościowego drogi. Projektowane spadki podłużne mieszczą się w granicach 0,3%-1,5%. Spadek poprzeczny przewidziano jako daszkowy o wartkości 2,0% dla jezdni. Spadki poprzeczne poboczy zaprojektowano o wartości 8,0%, natomiast dla chodników 2,0%. Zakres prac obejmuje także: - wycinkę drzew zgodnie z projektem, - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, - wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem dla odcinka drogi objętego przebudową, - ustawienie pamiątkowej tablicy o wymiarach 150 x 100 cm wraz z konstrukcją wsporczą (na dwóch słupkach). Tarcza znaku winna być wykonana z materiałów trwałych (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.). Słupki do zamocowania tablicy zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 60,3 mm i długości 3,8 m. Lico tablicy wykonane z folii odblaskowej II generacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 150 000,00zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innej niż wymienione w SIWZ formie. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w MBS 59 8436 0003 0000 0026 7861 0005 Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Łaziskach Górnych 43-170 Łaziska Górne ul. Chopina 8 Wadium w formie pieniężnej musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 31.05.2019r. do godz. 9.00 Pozostałe formy wadium należy złożyć do depozytu w Sekcji Finansowo-Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, najpóźniej do 31.05.2019r. do godz. 9.00 Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami stanowiący załącznik 1.do niniejszej SIWZ 3. w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa; 4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie; 5.oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego art. 13 lub 14 RODO – na załączonym druku nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach