Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Zawadzkiej w Godowie

Gmina Godów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-340 Godów, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 65 065, 47 65 063 , fax. 324 765 100
 • Data zamieszczenia: 2019-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godów
  ul. 1 Maja 53
  44-340 Godów, woj. śląskie
  tel. 32 47 65 065, 47 65 063, fax. 324 765 100
  REGON: 27625873000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Zawadzkiej w Godowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej (wraz z wymianą podbudowy) po istniejącym śladzie na odcinku 320 mb. Przebudowa skrzyżowania ulicy Zawadzkiej z droga powiatową 5037S.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 3 do siwz, informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu; b) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ; c) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (zał. nr 5 do siwz). Zamawiający żąda od wszystkich wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach