Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

Gmina Ciechanowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 771 145 , fax. 862 771 066
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciechanowiec
  ul. Mickiewicza 1
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 862 771 145, fax. 862 771 066
  REGON: 45067015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego odcinka drogi oznaczonego w dokumentacji technicznej jako odc. I drogi gminnej Nr 108937B ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej nr ewid. 3053/1; 3035/9 i 3046 o łącznej długości 337 m. Zakres robót obejmuje: - wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 5cm – warstwa ścieralna, AC 11S – AC16S, szerokości 7,00m; - wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 7cm – warstwa wiążąca, AC 16W szerokości 7,00m; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 40cm (20+20cm); - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20cm (po zagęszczeniu); - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz podsypce piaskowej 2 x 5cm, szerokości 2,00m; (w kilku miejscach węższy ze względu na istniejące ogrodzenie); - ustawienie krawężników betonowych 20x30cm i obniżonych krawężników najazdowych (przy zjazdach) 20x22cm, - ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm (jako opór chodnika) i 8x30cm (jako opór nawierzchni zjazdów), - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.30cm, - wykonanie zieleńcy, - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, - budowę oświetlenia drogowego ( w tym kabel przyłączeniowy doziemny do 10 szt. słupów wraz z oprawami LED).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy, 2) Kosztorys ofertowy – Zał. Nr 1 do oferty, 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 do oferty; 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3 do oferty; 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4 do oferty; 6) Pełnomocnictwo (notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika). Ponadto Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach