Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Słonecznej w Mieścisku

Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko ogłasza przetarg

 • Adres: 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 427-80-01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko
  pl. Powstańców Wielkopolskich 13
  62-290 Mieścisko, woj. wielkopolskie
  tel. 061 427-80-01
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://miescisko.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Słonecznej w Mieścisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Słonecznej w Mieścisku Ogólne informacje o zakresie robót objętych zamówieniem: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, poszerzenie jezdni, kanalizacja deszczowa, jezdnia, przejścia dla pieszych wyniesione, chodnik, krawężniki i obrzeża, roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres pracy określa SIWZ z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Gniezno oddział Mieścisko nr rachunku 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 z adnotacją: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Mieścisku” 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed terminem składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie (nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty). 8) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, ŻE NA PIERWSZE PISEMNE ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO WZYWAJĄCE DO ZAPŁATY KWOTY WADIUM ZGODNIE Z WARUNKAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE JEGO BEZWARUNKOWA WYPŁATA BEZ JAKICHKOLWIEK ZASTRZEŻEŃ ZE STRONY GWARANTA/PORĘCZYCIELA. 10) Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie odrzucona. 11) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: zamawiający nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ) 2) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 3) Oświadczenie przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ, Harmonogram rzeczowo-finansowy ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach