Przetargi.pl
Dostawa laptopów

Powiat Śremski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, Adama Mickiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 837 001 , fax. 612 829 321
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Śremski
  Adama Mickiewicza 17
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 612 837 001, fax. 612 829 321
  REGON: 63125792800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-srem.pl/wiadomosci/dzial/3035

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych laptopów - 41 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, który spełnia jednocześnie funkcję danych technicznych, które muszą potwierdzić Wykonawcy jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Opis zawiera wymagania minimalne. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 30213100-6 komputery przenośne 3. Zamawiający uzna za sprzeczne z treścią SIWZ oferty, w których zaoferowano laptopy o parametrach gorszych od minimalnych określonych w SIWZ i tym samym oferty te będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp. 5. We wszystkich zapisach SIWZ oraz w jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważny sprzęt o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 6. Zamówienie (poz. 1 formularza ofertowego) realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Forma wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Śremie nr konta: PKO BP 31 1020 4027 0000 1002 1396 6611 z tytułem przelewu „Wadium na przetarg nieograniczony na dostawę laptopów” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Termin i miejsce wniesienia wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, , tj. w terminie do dnia 02.06.2020r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wniesienia wadium do zamawiającego – wadium musi zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, który oznaczony jest nie tylko datą, ale również godziną. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego ul. Mickiewicza 17 Śrem, od poniedziałku do piątku od 8.00 - 15.00, w terminie o którym mowa w pkt 1. 3) Potwierdzenie wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu lub kserokopię wadium w formie niepieniężnej) należy dołączyć do oferty. 4) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 5 bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 2. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 5. Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz 2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacjach określonych w niniejszym rozdziale w pkt. 5. 3) odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale X pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział XIX pkt 2 siwz) 4) dane techniczne oferowanego sprzętu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, pozwalające zweryfikować wszelkie wymagania minimalne zawarte w treści siwz, z podaniem nazw producenta oraz nazwy modelu oraz spełnienie każdego z parametrów minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach