Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Część drogowa - Roboty rozbiórkowe i ziemne - Konstrukcje i nawierzchnie jezdni - Konstrukcje i nawierzchnia zjazdów - Elementy drogowe - Oznakowanie - Roboty wykończeniowa - Umocnienie istniejącej skarpy Część kanalizacyjna Część oświetlenia ulicznego Część energetyczna - Przebudowa linii napowietrznej nN - Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN Część telekomunikacyjna Przebudowa kabli ziemnych Przebudowa sieci napowietrznej Sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych (50 szt). Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 2. Oznakowanie poziome winno być wykonane jako grubowarstwowe. 3. Wjazdy do posesji wykonać w całości z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 4. Zamawiający informuje, że nie można wykorzystywać materiału z korytowania i rozbiórek. 5. Studnie rewizyjne żelbetowe należy zakończyć włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 kN, z żeliwa szarego. Studzienki ściekowe należy zakończyć wpustem jezdniowym żeliwnym klasy D400 kN, z żeliwa szarego, z zawiasem i ryglem. 6. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu. 7. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: - kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie - krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) - płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów. 8. Drzewo pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego i należy dostarczyć w godz. 7.00-13.00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób: 1) kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m – zostają przejęte nieodpłatnie, 2) konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m – zostają przejęte nieodpłatnie, 3) gałęzie, karpa także w formie zrąbek – zostają przejęte odpłatnie. Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki. Wyjaśnienie nazewnictwa: Kłodzina pnia- cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową, Konary – gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm, Gałęzie – wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm, Karpa – pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu) 9. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. 10. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy. 11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznała się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). 12. Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych. 13. Do mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu asfaltowego z frezu asfaltowego. 14. Krawężniki wystające wzdłuż jezdni należy wynieść na wysokość 6 cm, krawężnik najazdowy wzdłuż zjazdów indywidualnych i wzdłuż zjazdów publicznych na wysokość 2-4 cm. 15. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. 16. Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji. 17. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: 1) zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, 2) stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), 3) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, 4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że:  Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.  organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Informacje dla wykonawców deklarujących wykorzystanie dla celów realizacji przedmiotowego zamówienia samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniających wymagania co najmniej normy euro 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował taborem samochodów ciężarowych przystosowanych do obioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych. Promowane punktami będą samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w silniki spełniające wymogi normy EURO 4. Jeśli samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale zostały zmodyfikowane osiągając ten sam standard, Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie aktualnego zaświadczenia sporządzonego przez autoryzowaną Stację kontroli pojazdów. Dopuszcza się zmianę zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych na inne spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4. Opisane wyżej dokumenty - oryginały do wglądu - należy przedstawić w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie wykorzystania zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, naliczane będą kary umowne. Pierwsza kara – za niewykorzystywanie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą: 2.000 zł, za każdy fakt stwierdzenia na budowie niewykorzystania zadeklarowanych w ofercie pojazdów. Druga kara – za nieterminowe przedstawianie dokumentów, potwierdzających spełnienie dla każdego samochodu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zadeklarowanych w ofercie jako spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin w wysokości 500 zł. Awarie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu poprzez wiadomości email lub telefonicznie. W przypadku awarii samochodu przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, Wykonawca ma obowiązek zapewnić, na czas jego naprawy, samochód zastępczy spełniający wymagania w zakresie przedmiotowej normy. Do pisemnego zgłoszenia awarii należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowód rejestracyjnego pojazdu, bądź rok produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4 wydane dla samochodu zastępczego. Samochód zastępczy nie posiadający w/w dokumentu uznany będzie jako samochód nie spełniający ww. warunków. Do wszystkich samochodów zastępczych stosuje się te same zasady co do samochodów zadeklarowanych pierwotnie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe oraz 36 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru końcowego. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Dotyczy części drogowej: - czynności demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, dojść/chodników i zjazdów, - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, dojść/chodników i zjazdów, - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża drogi, chodników i zjazdów - prace związane z korektą i zabudową krawężników, obrzeży, - układanie warstw konstrukcyjnych - podbudowy i podsypki, - układanie nawierzchni asfaltowej/ kształtki betonowej, - regulacja pionowa urządzeń obcych. Dotyczy części kanalizacyjnej: - czynności wykonania robót ziemnych, - czynności robót montażowych. Dotyczy części oświetleniowej: - kopanie rowów kablowych, - układanie kabla, - stawianie słupów oświetleniowych, - montaż wysięgników i opraw na słupach. Dotyczy części elektroenergetycznej: wykonanie przebudowy/zabezpieczenia sieci nN. Dotyczy części teletechnicznej: wykonanie przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznej. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja przewiduje zastosowanie na wszystkich zjazdach obniżenie krawężników o wysokości do 4 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45.000 PLN (czterdzieści pięć tysięcy PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 6. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach