Przetargi.pl
„Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia”

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 100 150 , fax. 343 172 661
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 343 100 150, fax. 343 172 661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz towarzyszących dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku do wymagań rozgrywek IV ligi piłki nożnej, a także budowa oświetlenia na terenie OSiR w Kłobucku. 1. W szczególności w zakresie dostosowania terenu OSiR do wymagań rozgrywek IV ligi piłki nożnej do wykonania są następujące roboty: 1) prace ziemne i rozbiórkowe, 2) utwardzenie terenu, 3) montaż trybun, 4) ogrodzenie o wysokości 2.20m, 5) montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci), 6) montaż wiat dla zawodników. 2. W szczególności w zakresie budowy oświetlenia terenu OSiR do wykonania są następujące roboty: 1) oświetlenia placu zabaw, 2) oświetlenie terenu zewnętrznego wokół stadionu OSiR. UWAGA: Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia, na swój koszt, kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji, w tym ustalenie punktów głównych oraz reperów (w tym roboczych) i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 2) zapewnienia, na swój koszt koniecznych nadzorów ze strony gestorów sieci uzbrojenia technicznego, 3) wykonania wszystkich prac, usług, dostaw towarzyszących robotom głównym (odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie), 4) zabezpieczenia w postaci tymczasowego ogrodzenia terenu, gdzie prowadzone będą prace, w taki sposób, by podczas ich wykonywania zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym korzystającym z terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ogrodzenie tymczasowe od strony głównej płyty boiska, powinno być o wysokości minimum 2m i posiadać pełne, nieprzezroczyste elementy. 4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy; 2) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzi między innymi: dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie prowadzonych prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru; 5. podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty: 1) projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 11 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, 3) ponadto Zamawiający załączył Przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ, które stanowią materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarze robót podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp. 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłobucku nr konta 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 z dopiskiem: „Wadium – Przebudowa terenu OSiR w Kłobucku” 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli z wyciągu z rachunku bankowego Zamawiającego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, zamawiający ma podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo - jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 2. Dowodu wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem VIII niniejszej SIWZ; 3. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach