Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawą 2 dźwigów szpitalnych w budynku H w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 12810530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawą 2 dźwigów szpitalnych w budynku H w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są robota budowlana pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanoinstalacyjnych wraz z dostawą 2 dźwigów szpitalnych w budynku H w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118”. 2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 9 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3.W szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1)Wykonanie ekspertyz technicznych szybów dwóch wind pod kątem wytrzymałościowym i w przypadku konieczności wzmocnienie szybów dla nowych wind o większym udźwigu. 2)Wykonanie dokumentacji technicznej dwóch dźwigów szpitalnych wraz z jej zatwierdzeniem w UDT, uwzględniając wytyczne Zamawiającego zawarte w programie funkcjonalno- użytkowym oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego ekspertyzami p.poż i postanowieniem Śląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 3)Projekt podłączenia dwóch dźwigów do istniejącej centrali p.poż wraz z wykonaniem podłączenia do istniejącej centrali p.poż. 4)Demontaż dwóch starych zespołów dźwigowych (Szpital wyklucza prowadzenie prac demontażowych w dwóch zespołach windowych jednocześnie. Konieczne jest rozpoczęcie i zakończenie prac w zespole nr 1 i następnie rozpoczęcie prac w zespole nr 2). 5)Roboty budowlane dostosowujące szyby do nowych dźwigów (Szpital wyklucza prowadzenie prac budowlanych w dwóch zespołach windowych jednocześnie. Konieczne jest rozpoczęcie i zakończenie prac w zespole nr 1 i następnie rozpoczęcie prac w zespole nr 2). 6)Montaż dwóch nowych zespołów dźwigowych (Szpital wyklucza prowadzenie prac montażowych w dwóch zespołach windowych jednocześnie. Konieczne jest rozpoczęcie i zakończenie prac w zespole nr 1 i następnie rozpoczęcie prac w zespole nr 2). 7)Roboty budowlane polegające na równaniu, szpachlowaniu oraz malowaniu powierzchni (Szpital wyklucza prowadzenie prac wykańczających w dwóch zespołach windowych jednocześnie. Konieczne jest rozpoczęcie i zakończenie prac w zespole nr 1 i następnie rozpoczęcie prac w zespole nr 2). 8)Roboty elektryczne polegające na przebudowie instalacji zasilającej i zabezpieczającej zasilanie dźwigów. 9)Wykonanie niezbędnych badań i prób ruchowych oraz uczestnictwo w odbiorze dźwigów przez UDT (z opłacaniem kosztów badania i rejestracji dźwigów). 10)Konserwacja i prowadzenie pogotowia awaryjnego (całodobowo) w okresie gwarancyjnym. 11)Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 4.W/w dokumentację Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej, tj. 2-egz. płyty CD zawierające dokumentację techniczną. 5.Zakres II etapu robót objętych modernizacją określono na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca powinien uwzględnić na etapie przygotowania oferty jak i realizacji zadania wykonany zakres robót II etapu i przyjęte przez inwestora rozwiązania funkcjonalne. 6.Zakres robót budowlanych II etapu wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w w/w zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W przypadku, gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacjo zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ W OFERCIE: 1)Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (w oryginale). Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ (w oryginale). 3)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ (w oryginale). 4)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 5)Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w § 7 ust. 7 SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach