Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Chrząstowska 6A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  Chrząstowska 6A
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  REGON: 151397990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi publicznej klasy D – ul. Niwa w Koniecpolu na jezdnię mineralno – bitumiczną o szerokości 5,0m wraz z poboczem utwardzonym o szerokości 0,75m oraz chodnikiem z kostki betonowej. Zakres prac obejmuje m.in.:1) Rozbiórkę starej nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej o następującej konstrukcji:a) warstwa odsączająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm;b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 12 cm;c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 8 cm;d) skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM w ilości 0,5 – 0,7 kg/m2; e) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – gr. 5 cm;f) skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2;g) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 – gr. 4 cm; 2) Wykonanie utwardzonego pobocza poprzez ścięcie istniejących poboczy gruntowych, ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 10 cm na szerokości 0,75m;3) Wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o stałej szerokości 2,0 m (z miejscowymi zawężeniami), obramowanego od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm; od strony ogrodzeń obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, o następującej konstrukcji:a) podbudowa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej gr. 10 cm;b) podbudowa zagęszczona mechanicznie – tłuczeń frakcji 0 - 31,5 mm, gr. 10 cm;c) podsypka cementowo – piaskowa (gr. 3 cm);d) warstwa ścieralna z kostki brukowej kolor szary – gr. 8 cm;4) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa o następującej konstrukcji:Zjazdy z kostki betonowej:a) pospółka zagęszczona mechanicznie gr. 10 cm;b) podbudowa zagęszczona mechanicznie – tłuczeń frakcji 0/63,0mm gr. 12 cm;c) podbudowa zagęszczona mechanicznie – tłuczeń frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm;d) podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm;e) kostka betonowa o gr. 8 cm szara;Zjazdy z kruszywa:a) podbudowa mrozoochronna z pospółka stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63,0 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm;c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 5 cm; 5) Budowę 3 szt. wpustów deszczowych z przykanalikami na odcinku od km 0+000,00 do km 0+167,85 – wpusty o konstrukcji betonowej z elementów prefabrykowanych, radialnych DN500mm; ze szczelnym dnem, zwieńczone żeliwnymi nasadami przykrawężnikowymi klasy D400, z osadnikami o głębokości czynnej min. 0,5m; przykanaliki z rury PVC DN200 SN8; 6) Odmulenie i oczyszczenie dna rowu do głębokości ok. 80 cm z wyprofilowaniem skarp rowu;7) Remont istniejących przepustów poprzez wymianę na nowe – żelbetowe DN400, grubość ścianki 6 cm z betonu C45/55; przepust posadowiony na ławie betonowej wym. 10x40 cm z betonu C12/15, wlot i wylot zabezpieczony za pomocą ścianek czołowych ze skrzydełkami;8) Wykonanie płyty odciążającej żelbetowej o wym. 750x640x15 cm z betonu klasy C20/25, zbrojonej dwiema siatkami z prętów stalowych fi=12mm o oczkach 15x15 cm. Płyta posadowiona na warstwie piasku zagęszczonego mechanicznie gr. 15 cm;9) Montaż bariery ochronnej Sp-05/2 oraz bariero – poręczy typu BSP 140A, długość bariery 14 mb; 10) Oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, obejmująca projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt branży drogowej, informację BIOZ, część rysunkową i uzgodnienia), projekt stałej organizacji ruchu oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. UWAGI: 1) W załączniku nr 7 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia i zamieszczony zostały jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy.2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu wytyczenia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał (ukończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane (realizowane na podstawie odrębnych umów), polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej i wartości robót brutto minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym przynajmniej jedna robota zawierająca w swym zakresie roboty brukarskie.UWAGI:1) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.UWAGI:1) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).2) Wskazana osoba, o której mowa w punkcie b, powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach