Przetargi.pl
„Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim ”

Gmina Krzyż Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 564 145 , fax. 672 565 255
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzyż Wlkp.
  ul. Wojska Polskiego 14
  64-761 Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 672 564 145, fax. 672 565 255
  REGON: 52818400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z wykonaniem remontu obiektu mostowego na cieku wodnym w Krzyżu Wielkopolskim ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Krzyż Wielkopolski, ulica Nadrzeczna ( działka nr ewidencyjny 963) w ilości 2765,20 m2 , w zakresie: robót przygotowawczych, korytowania, profilowania z zagęszczeniem, wykonania podbudowy dolnej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 o gr. po zagęszczeniu 15 cm, warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o gr. po zagęszczeniu 10 cm, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym: - 13 dcm3/m2 frakcji 8-11 mm, - 10 dcm3/m2 frakcji 5-8 mm, - 8 dcm3/m2 frakcji 2-5 mm odwodnienie z drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie retencyjne wody w przyległy przepuszczalny teren Przyjęto spadek spadek daszkowy 3%/3% Remont mostu w ciągu ul. Nadrzecznej przez ciek wodny w miejscowości Krzyż Wielkopolski. Szczegółowy zakres robót został ujęty w Przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach