Przetargi.pl
„Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały”

Gmina Bojanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-940 Bojanowo, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 456 230 , fax. 655 456 640
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bojanowo
  Rynek 12
  63-940 Bojanowo, woj. wielkopolskie
  tel. 655 456 230, fax. 655 456 640
  REGON: 41105053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabojanowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały” (dz. nr ewid. 476 obr. Bojanowo) . Zakres prac obejmuje odbudowę ogrodzenia o długości 95,50 m i wysokości max 3,53 m. Odbudowa ma charakter odtworzeniowy. Działka z obiektami znajduje się w obrębie wpisanego do rejestru zabytków założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Bojanowo. Cegły zabytkowe z rozbiórki, należy złożyć w wyodrębnionym miejscu na terenie robót. Cegła do wykorzystania w innych robotach, nie objętych niniejszym zamówieniem. Natomiast metalowe przęsła z ogrodzenia są w stanie pozwalającym na renowację, obecnie zdemontowane i składowane przez Zamawiającego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych, stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminabojanowo.pl. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie między innymi ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny. Na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe. Przed dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go Zamawiającemu do uzgodnienia. Wykonawca przeprowadzi wszelkie: próby, badania na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zorganizuje również własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykona również pomiary geodezyjne dla realizacji robót oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zapewni ogrodzenie tymczasowe terenu robót, w tym wygrodzenie chodników. Przekaże Zamawiającemu następujące załączniki do protokołu odbioru: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia objęte przedmiotem zamówienia. Inne wymagania: przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych, wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki, głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac winien być uzgodniony z placówką przed ich rozpoczęciem, prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren placówki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:.1. pieniądzu,2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,.3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2020 r., poz. 299 t.j.) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – rachunek bankowy Zamawiającego nr 62 8682 0004 0030 3970 2000 0060 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w miejscu składania ofert. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: - 6.3.1. niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) - zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Dokumenty i oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwa należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. W przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty, wymagane oświadczenia i dokumenty wynikające z pkt 6.1.2., 6.3.1. – 6.3.2 niniejszej SIWZ składa każdy z podmiotów tworzących konsorcjum. Pozostałe dokumenty wynikające z pkt 6.1.1., 6.2.1. – 6.2.2. niniejszej SIWZ składa konsorcjum jako całość. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach