Przetargi.pl
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz ochrona elektroniczna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 290 180 , fax. 618 290 187
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Wilczak 53
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 290 180, fax. 618 290 187
  REGON: 63114696200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz ochrona elektroniczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony osób, obiektów użytkowych i mienia należących do Zamawiającego znajdujących się przy ul. Wilczak 53 w Poznaniu przez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciw osobom, mieniu, przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające osób nieuprawnionych na teren chroniony oraz ochrona elektroniczna. Usługa fizycznej ochrony będzie realizowana od poniedziałku do piątku od godz. 5.00 do 22.00 (17 godz.), oraz we wskazane soboty zgodnie z harmonogramem podanym z odpowiednim wyprzedzeniem przez Zamawiającego w godz. od 5.00 do 22.00 (17 godz.). Szczegółowa liczba godzin będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i podstaw określonych w umowie. Zgłoszenie zostanie przesłane pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem. Usługa ochrony elektronicznej będzie realizowana w godzinach nieobjętych ochroną fizyczną, w niedziele, święta i soboty nierobocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin objętych ochroną fizyczną oraz ochroną elektroniczną. W przypadku konieczności przeprowadzania dodatkowych egzaminów w WORD w Poznaniu w soboty i niedziele, świadczenie usługi ochrony będzie trwało 13 godzin od 5.00 do 18.00. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną ilość godzin w danym miesiącu na podstawie harmonogramu przepracowanych godzin potwierdzonego przez Zamawiającego przedkładanego razem z fakturą po zakończeniu miesiąca. Pracownicy realizujący usługę ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia przy pomocy pracowników, z którymi zawarł umowę o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca przedstawia aktualną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U.2020 poz.838 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 3. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (pełnomocnictwo), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach