Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji

Gmina Gródek ogłasza przetarg

 • Adres: 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 180 664 , fax. 858 110 010
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gródek
  ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
  16-040 Gródek, woj. podlaskie
  tel. 857 180 664, fax. 858 110 010
  REGON: 50659303000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 105007B – ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji, w istniejącym pasie drogowym na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Białostockiej (na odcinku od km roboczego 0+000 do km 0+949,34). Roboty zgodnie z ww. zakresem polegać będą na przebudowie i zastosowaniu: - nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50m, - pobocza żwirowego po lewej stronie jezdni, - ciągu pieszo-rowerowego szer. 3 m po prawej stronie jezdni, - ustawienie krawężników 15x30 cm po prawej stronie jezdni, - ustawienie oporników betonowych 12x25 cm po lewej stronie jezdni, - wpustów ulicznych z osadnikiem, - wpustów ulicznych i przepustu Ø 80, - zjazdów bramowych na posesje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek oceniany na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopi potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach