Przetargi.pl
Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno - asfaltowych w gminie Supraśl – ul. Malinowa w Grabówce

Gmina Supraśl ogłasza przetarg

 • Adres: 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7132725, 7132701 , fax. 085 7132720, 7132725
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Supraśl
  ul. Piłsudskiego 58
  16-030 Supraśl, woj. podlaskie
  tel. 085 7132725, 7132701, fax. 085 7132720, 7132725
  REGON: 50659148000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suprasl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno - asfaltowych w gminie Supraśl – ul. Malinowa w Grabówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiotem zamówienia jest powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg z wykorzystaniem mieszanek mineralno - asfaltowych w gminie Supraśl – ul. Malinowa w Grabówce. 3) Zakres prac obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych według określonych w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót na w ulicy Malinowej w Grabówce oraz oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Wykonawca w ramach robót drogowych dokona zdjęcia stanu zerowego i zaproponuje rozwiązanie niwelety w nawiązaniu do zjazdów na sąsiadujące z daną drogą posesje i wlotów dróg bocznych – dokumentację wykonawczą tzn. projekt zagospodarowania terenu oraz profil podłużny zaproponowane przez Wykonawcę przedłożone zostaną w formie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 5) Wykonawca zbada nośność podłoża (VSS) – dna koryta i z chwilą, gdy przy osiągniętym wskaźniku zagęszczenia równym i większym od 1,0, wtórny moduł E2 będzie mniejszy niż 80MPa zaproponuje rozwiązania pozwalające wzmocnić podłoże. 6) Zamawiający oczekuje: • wykonania drogi wymienionej w pkt. 1 o przekroju szlakowym: jezdnia dł. ok. 400 m.b., szer. 5,0 m, ze spadkiem poprzecznym głównie daszkowym 2% ± 0,5%, pobocza szer. max. 1,0 m spadkiem poprzecznym 6%, • oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) Gruz z rozbiórek Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 8) Materiał z usuniętych drzew, krzaków oraz karpy Wykonawca zabezpieczy w następujący sposób: • pnie drzew należy pociąć i przewieźć na odległość do 5 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego, • gałęzie i karcze należy zagospodarować we własnym zakresie. 9) Grunt z wykopu Wykonawca wywiezie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km. 10) Ziemię urodzajną Wykonawca wywiezie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km. 11) Na okoliczność przekazania w/w pni drzew, gruntu i ziemi urodzajnej zostaną spisane protokoły zdawczo – odbiorcze. 12) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, którą zarejestruje we właściwym ośrodku geodezyjnym. 13) Zamawiający wymaga co najmniej 3 -letniej gwarancji na wykonane roboty. 14) Zakres przedmiotu zamówienia określają załączone mapy oraz przedmiary robót – załącznik nr 1 do SIWZ. Prace należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) - załącznik nr 1 do SIWZ. 15) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania całego zakresu robót, a w tym również pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 10 000 zł. 2) Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru); c) kosztorysy ofertowe, d) wykaz stawek i narzutów (zał. nr 3.1 do SIWZ) e) wadium UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach