Przetargi.pl
Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku

Gmina Lipsk ogłasza przetarg

 • Adres: 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 422 703 , fax. 876 422 705
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipsk
  ul. Żłobikowskiego 4/2
  16-315 Lipsk, woj. podlaskie
  tel. 876 422 703, fax. 876 422 705
  REGON: 79067096400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku. Lokalizacja: ul. Jaśminowa (nr 102807 B) w km 0+000 – 0+346 nr działek 282,281/13, 281/35 (ciąg pieszy); ul. Zakościelna (nr 102739 B) w km 0+000 – 0+167 od ul. Pustej do wysokości działek 895 i 281/51) nr działek 282, 281/1, 249, 281/51, 895. Rozpatrywane odcinki mają swój początek od styku z ulicą Pustą. Na odcinku występuje zabudowa mieszkalna i tereny zagospodarowane rolniczo. Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0-5,3m, oraz nawierzchnię gruntową szerokości 2,5-3,2m. Stan nawierzchni jest na ogół dobry. Nawierzchnię wykonano wiele lat wstecz. W ciągu lat eksploatacji na w/w odcinku ułożono wodociąg z przyłączami, kanał sanitarny i deszczowy wraz z przyłączami, kable energetyczne i sieć telekomunikacyjną. Parokrotnie dokonano rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, ale obecnie jest tam wiele nierówności i wybojów. Na w/w odcinku nie ma przepustów ani obiektów mostowych pod koroną drogi. Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych zgodnie z kierunkiem spadku podłużnego do istniejących obniżeń terenu w pobliżu drogi. W ramach w/w zadania, przewiduje się wykonanie następujących elementów robót budowlanych: Budowa odcinka ul. Jaśminowej w Lipsku a) Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe; b) Roboty ziemne – wykopy (koryto), nasypy; c) Podbudowa i warstwa odcinająca pod nawierzchnię; d) Nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna; e) Elementy dróg, krawężniki, chodniki, obrzeża, zjazdy z kostki betonowej; f) Roboty branżowe – regulacja wysokościowa zasuw, pokryw, studzienek; g) Roboty branżowe – zabezpieczenie kabli; h) Elementy bezpieczeństwa – oznakowanie pionowe. 2) Przebudowa odcinka ul. Augustowskiej; a) Roboty pomiarowe; b) Roboty ziemne – wykopy (koryto), nasypy; c) Podbudowa pod nawierzchnię, pobocza żwirowe; d) Nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna; e) Elementy dróg, krawężniki, chodniki, obrzeża, zjazdy z kostki betonowej; f) Roboty branżowe – regulacja wysokościowa zasuw, pokryw, studzienek; g) Roboty branżowe – zabezpieczenie kabli; h) Elementy bezpieczeństwa – oznakowanie pionowe. 3) Budowa ciągu pieszo-jednego między ul. Jaśminową i Pustą w Lipsku. a) Roboty pomiarowe, przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Podbudowa i pobocza; d) Nawierzchnia z kostki betonowej; e) Elementy dróg – oporniki: obrzeża; f) Oznakowanie pionowe; g) Roboty branżowe. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. Powyższe prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz specyfikacją techniczną. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: ”Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych informuję, że obecna ulica Augustowska (nr 102808 B) to dawna ulica Zakościelna (nr 102739 B). Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, tj. w roku 2015 przedmiotowy odcinek drogi wchodził w skład ul. Zakościelnej o nr 102739 B. W roku 2017 Uchwałą Nr XXI/162/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipsku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz.2586) oraz Uchwałą Nr 260/3603/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego odcinek ten wszedł w skład ul. Augustowskiej o nr 102808 B.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Formy i zasady wnoszenia wadium reguluje art. 45 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Oddział Lipsk Nr: 65 9359 0002 0090 0143 2001 0152 z dopiskiem: Wadium: ZP.271.3.2019 przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a)nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ), b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); zobowiązanie podmiotu - w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu (załącznik nr 7); pełnomocnictwo; wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 8). Uwag wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta uznana została jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach