Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 417 , fax. 862 753 153
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Ludowa
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 417, fax. 862 753 153
  REGON: 45067254400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wysokomazowiecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie sprzętu we wskazanych pomieszczeniach ZSZ, a także (w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia ujętym w załączniku nr 1 do SIWZ) jego instalację i uruchomienie w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 3) Adres miejsca dostawy: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty/ofert częściowe w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W stosownych sytuacjach, wykonawca składa także wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach