Przetargi.pl
Odłów i opieka nad bezdomnymi, pozostawionymi bez opieki, psami z terenu gminy Mońki w latach 2020 - 2021 r. oraz umieszczanie i utrzymywanie ich w schronisku.

Gmina Mońki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 162 587 , fax. 857 162 587
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mońki
  ul. Słowackiego
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 857 162 587, fax. 857 162 587
  REGON: 50659102000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-monki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odłów i opieka nad bezdomnymi, pozostawionymi bez opieki, psami z terenu gminy Mońki w latach 2020 - 2021 r. oraz umieszczanie i utrzymywanie ich w schronisku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odłów przeprowadzany będzie na zlecenie zamawiającego, dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach bądź dyżurnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach. 2. Wykonawca ma zapewnić na czas trwania umowy całodobowy kontakt pod podany numer telefonu, adres e-mail. 3. Odłów zwierząt ma nastąpić w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia (telefonicznego, mailem) złożonego przez zamawiającego bądź zgłoszenia przekazanego przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach lub dyżurnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach, którzy podadzą wykonawcy przybliżoną lokalizację bezdomnego psa. 4. W wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mońki) odłów będzie przeprowadzany w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od zgłoszenia, a dostarczenie takiego psa do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji nastąpi niezwłocznie po dokonanym odłowie. 5.Wykonanie odłowienia bezpańskiego psa winno być potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego, dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach lub dyżurnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach niezwłocznie po dokonaniu odłowu. Potwierdzeniem wykonania odłowu jest protokół (wypełniany przez Wykonawcę) potwierdzający ilość schwytanych psów – załącznik nr 1 do umowy. 6.W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej Zamawiający może zlecić pisemnie Wykonawcy jednorazowy odłów niezgłoszonych bezpańskich psów z terenu gminy Mońki (np. w przypadku odstrzału dzików, rozłożenia szczepionek przeciwko wściekliźnie). 7. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r. z terenu gminy Mońki odłowiono 59 szt. bezpańskich psów. 8. Zapewnienie przebywającym w schronisku psom właściwej opieki weterynaryjnej, właściwego i humanitarnego traktowania, karmienia, stałego dostępu do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. 9. Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi. 10. Usypianie ślepych miotów. 11. Prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów wraz z numerami wszczepionych elektronicznych identyfikatorów tzw. czipów (szczenięta czipowane będą po ukończeniu 3-go miesiąca życia). 12. Przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt z terenu Gminy Mońki nowo odłowionych przebywających w schronisku (po upływie 14 dni karencji); w przypadku szczeniąt kastracja może być przeprowadzona po osiągnięciu 3-go miesiąca życia, sterylizacja natomiast po osiągnięciu 6-go miesiąca życia. 13. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia psów przebywających w schronisku. Zdjęcia psów do adopcji będą dostępne na stronie internetowej schroniska w oddzielnej zakładce pn. ”Psy do adopcji z terenu gminy Mońki”. 14. Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska umożliwi osobom fizycznym adopcje przetrzymywanych tam psów. 15. Wykonawca prowadzić będzie intensywne działania adopcyjne mające na celu przekazanie psów nowym właścicielom (opiekunom). 16. Do adopcji mogą być wydawane zwierzęta zaczipowane, wysterylizowane /wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w regulaminie schroniska oraz szczepione z aktualną książeczką zdrowia. 17. Odbiór psów ze schroniska przez właścicieli może nastąpić po odbyciu 14 dniowej kwarantanny, a schronisko na wniosek Zamawiającego ma obowiązek udostępnienia danych osoby odbierającej psa. 18. W przypadku nieustalenia lub niezgłoszenia się do schroniska właściciela w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia psa w schronisku, może być on przeznaczony do adopcji. 19.Przekazanie do adopcji szczeniąt do 3-go miesiąca życia bez czipowania i zabiegów kastracji/sterylizacji może odbywać się tylko po wcześniejszej pozytywnej opinii lekarza weterynarii. 20. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa do adopcji. 21. Usługa powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.122 z późn. zm.) Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753 ze zm.), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn.zm.) oraz zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mońki. 22. Na dzień 30.09.2019 r. Zamawiający posiada 132 psów w obecnym schronisku. Wybrany wykonawca będzie musiał zapewnić im miejsce w schronisku oraz dodatkowym zwierzętom odłowionym do końca roku 2019. 23. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć psy pochodzące z terenu Gminy Mońki, a przebywające u wykonawcy do schroniska wskazanego przez zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zakończenia umowy. UWAGA: 24. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osobę lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.): 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby lub osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie prac związanych z wyłapywaniem i obsługą zwierząt w schronisku. Wymiar czasu pracy i liczbę osób zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy oraz na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym od dnia otrzymania wezwania, wykonawca lub podwykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) w przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych, c) wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osoby lub osób przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania usług. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2 lit. a). Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby lub osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia zamawiającemu na jego żądanie wykazów osób zatrudnionych wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 2 lita. a), wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za rozpoczęty dzień, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 4) ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiadają zezwolenie Burmistrza Moniek na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mońki, oraz b) posiadają zezwolenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające liczbę zwierząt (psów) adoptowanych w latach 2017-2018. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne (wzór zał. nr 2 do siwz) składa każdy z wykonawców do oferty, 2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V ust. 1 pkt 1 SIWZ. 3. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 3) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnieni warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w zał. nr 2 do siwz, 4) złożyć oświadczenie, ze w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postepowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postepowania – w zał. nr 2 do siwz, 5) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zał. nr 5 do siwz, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem zał. nr 3 do siwz, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach