Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Borowieckiej w Gałkowie Małym z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Długiej we wsi Borowa - etap II

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7256700 , fax. 044 7145840
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 044 7256700, fax. 044 7145840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Borowieckiej w Gałkowie Małym z zastosowaniem przekroju półmiejskiego z jednostronnym chodnikiem dla pieszych na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Długiej we wsi Borowa - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa II etapu chodnika dla pieszych w ulicy Borowieckiej na odcinku od ul. Krańcowej w Gałkowie Małym do ul. Długiej we wsi Borowa - długość odcinka 535 mb. Zakres rzeczowy obejmuje m.in: a). Wykonanie korytowania, warstwy odsączającej, podbudowy tłuczniowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na powierzchni 64.33m?, oraz grubości 6cm na powierzchni 670,77m?; b). Wstawienie krawężników i obrzeży betonowych; c). Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszcz. 4cm na powierzchni 119,8m?; d).Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszcz. 4cm na powierzchni 119,8m?.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach