Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Łebie

Gmina Miejska Łeba ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Łeba, Kościuszki 90
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8661 510 , fax. 59 8661 337
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Łeba
  Kościuszki 90
  84-300 Łeba, woj. pomorskie
  tel. 59 8661 510, fax. 59 8661 337
  REGON: 770979743
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Łebie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Łebie. 2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej pn. „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. Bałtyckiej w Łebie”, wykonanej przez MS BIURO PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SWZ3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania inwestycyjnego.Zadanie obejmuje również wykonanie dwóch przyłączy do działek nr 841/19 oraz 841/17 obręb 1 miasto Łeba zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ. Do budowy przyłącza kanalizacyjnego należy stosować rury PCV SN 8 Ø 160 łączone na kielichy z gumowymi uszczelkami. Minimalny spadek kanalizacji ściekowej dla średnicy DN 160 wynosi 1,5%, a maksymalny 25%. Minimalne zagłębienie kanalizacji poniżej strefy przemarzania wg PN-81/B-03020 ( hz=1m). Przyłącze należ włączyć do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej istniejącej na sieci. Włączenie do studni poprzez przejście szczelne. W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiałyi urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałomi urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartymw Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ.Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku korzystania z przyłączy Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zamontować własne liczniki na każdym punkcie poboru wody oraz energii elektrycznej, udokumentować ich odczyt oraz przekazać Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. Przed utylizacją jakiegokolwiek materiału rozbiórkowego należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem, czy nie jest on potrzebny do ponownego wykorzystania.Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży drogowej oraz kierowników robót we właściwych branżach. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu.4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni, • robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni betonowych i kamiennych, • budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz studniach w tym na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, • pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, • pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych, • pracami wykończeniowymi.7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.11. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne. 12. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach