Przetargi.pl
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Łebie

Gmina Miejska Łeba ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Łeba, Kościuszki 90
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 86 61 510 , fax. 59 86 61 337
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Łeba
  Kościuszki 90
  84-300 Łeba, woj. pomorskie
  tel. 59 86 61 510, fax. 59 86 61 337
  REGON: 770979743
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Łebie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 6 jednostek zewnętrznych oraz 26 jednostekwewnętrznych (zgodnie z zał. 9 do SWZ). Zamawiający dopuszcza dostarczenie minimum 5jednostek zewnętrznych oraz minimum 24 jednostek wewnętrznych. Instalacje winne zapewniaćmożliwość schłodzenia powietrza w pomieszczeniu.2.2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić proponowane przez niego rozwiązania w formiedokumentacji (opis, rysunki, schematy, itp.), uwzględniającej założenia Zamawiającego dlasystemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urządzeń. Przedstawione konkretne rozwiązania(z doborem urządzeń, systemów, technologii i materiałów, z uwzględnieniem wymagańZamawiającego) Wykonawca winien zrealizować w kosztach oferty.2.3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniemprzedmiotu zamówienia, w tym wykonaniem: konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnętrzne,montażem jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, montażem instalacji chłodniczej,odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterującej,prac towarzyszących związanych z zabudową instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin orazelektrycznej i sterującej oraz uruchomienie klimatyzacji. a także koszty badań, pomiarówi sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej oraz przeszkoleniem pracownikówZamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.2.4. Wykonawca ma obowiązek wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z załącznikiem 10, naktórej zostaną ustawione jednostki zewnętrzne.2.5 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru końcowego m.in.inwentaryzacji powykonawczej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej systemu klimatyzacji.3.1. Opis systemu:Przewidziano system składający się z klimatyzatorów z jednostkami wewnętrznymi typupodstropowego obsługiwanych przez 1 jednostkę zewnętrzną (multisplit). Dostarczone urządzenia,ich montaż, montaż przewodów oraz dostarczone wyposażenia muszą zapewniać:- prawidłową pracę oddalonych od siebie jednostek zewnętrznej i wewnętrznych- odporność na warunki i czynniki atmosferyczne,- pracę w trybie chłodzenia w I strefie klimatycznej Polski,- wymagane funkcje.Zestawienie wymaganych (podstawowych) urządzeń, układów i elementów:– Agregat zewnętrzny (skraplający) Jednostka zewnętrzna układu klimatyzacji montowana nadachu budynku sąsiedniego.– Klimatyzator podstropowy. Jednostka wewnętrzna układu klimatyzacji montowanaw pomieszczeniach biurowych.– Pilot bezprzewodowy: 1 Pilot sterujący parametrami pracy klimatyzacji, montaż w miejscuwskazanym przez Użytkownika3.2. Uszczegółowienie dla systemu klimatyzacjiDo chłodzenia pomieszczeń przyjęto jednostkę wewnętrzną typu podstropowego oraz jednostkęzewnętrzną typu multisplit, zapewniające odpowiednią temperaturę poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego. Regulacja temperatury odbywa się poprzez sterowniki montowanebezpośrednio w pomieszczeniu. Ponadto w pomieszczeniu winne być zamontowane:1 bezprzewodowy pilot, umożliwiające bezproblemową regulację temperatury w pomieszczeniu wgróżnych scenariuszy: wg czujnika w pilocie przewodowym. Agregat skraplający (jednostkazewnętrzna) winien być zamontowany na konstrukcji stalowej zlokalizowanej na dachu budynkusąsiedniego zgodnie z opracowaniem – Załącznik nr 10 do SWZ. Wszystkie jednostki należymontować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń oraz wymaganiami producenta.A. Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie klimatyzatora:a) praca całoroczna,b) chłodzenie pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej co najmniej 22°C,c) wydajność chłodzenia (nominalna) ˃ 2,1-5,1 kW,d) wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER – tryb chłodzenia) ≥ 6,0e)zasilanie 230 lub 400 V, ~1 lub ~3, 50 Hz,f) wydatek powietrza na najniższym biegu ≥ 25 m3/min.,g) urządzenia klasy B w zakresie poziomu zakłóceń radiowych (wg normy PN-EN 55022 –Urządzenia informatyczne. Charakterystyka zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne imetody pomiarów.),h) certyfikat PZH,i) Funkcje i wyposażenie:– autodiagnostyka urządzeń,– agregat inweterowy (sprężarka z płynną regulacją wydajności w całym zakresie),– funkcja auto-restartu (samoczynne włączania klimatyzatora po powrocie napięcia-opcja),– filtry lub inne urządzenia usuwające zanieczyszczenia mechaniczne z powietrzarecyrkulowanego w pomieszczeniu,– programowanie pracy: tygodniowej i 24-godzinnej,B. W przypadku konieczności dodatkowego wyposażenia układów klimatyzacyjnych w celuumożliwienia właściwego chłodzenia powietrza w pomieszczeniu przy temperaturze zewnętrznejco najmniej 22°C, Wykonawca obowiązany jest to wykonać w ramach oferty stosując rozwiązaniaproducenta urządzeń.3.3. Wymagania wykonawcze– W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać nabieżąco w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.– Z uwagi na brak możliwości pełnej inwentaryzacji należy liczyć się z występowaniem elementówbudowlanych i instalacyjnych utrudniających prowadzenie przewodów i instalacji, w takimprzypadku kolizje rozwiązywać należy z Zamawiającym na bieżąco.– Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc.winne posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiedniedeklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.3.3.1 Instalacja freonowa:– Instalacja freonowa nie powinna być prowadzona w miejscach, w których nie ma możliwości jejsprawdzenia. Należy zapewnić swobodny dostęp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) doelementów wymagających okresowej kontroli. Każde odstępstwo od tej zasady musi byćuzgodnione z Zamawiającym.– Do wykonania instalacji freonowej dopuszcza się wyłącznie rury z miedzi (Cu-DHP) do instalacjirurowych wg PN-EN 12735-1 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowanew instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji rurowych”. Rury winnebyć odtłuszczone i nadające się do ciśnień roboczych ≥ 3000 kPa.– Łączenie rur wykonać łącznikami fabrycznymi z miedzi lub brązu (nie dopuszcza się łącznikówmosiężnych) spełniającymi wymagania PN-EN 1254-5 „Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne.Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego”w technologii lutowania twardego zgodnie z wymaganiami PN-EN 378-2+A2 „Instalacje ziębnicze ipompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2:Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”, z użyciem lututwardego spełniającego wymagania PN-EN 1044 „Lutowanie twarde. Spoiwa” i topników wg PNEN1045 „Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne warunkidostawy.”– Miejsca lutowane winne być właściwie i jednoznacznie oznakowane.– Zapewnić prawidłowy dobór średnic instalacji freonowe (uzależnione to jest od długości orazwydajności chłodniczej lub cieplnej).– Dla średnic:6,35 mm i odcinka długości 50 m, 9,52 mm i odcinka długości 50 m,12,70 mm i odcinka długości 50 m,15,88 mm i odcinka długości 25 m,należy wykorzystać ciągłość rurociągu (jeden kawałek) - bez niepotrzebnych cięć i lutów/spawów.– Przewody łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną winne być prowadzone poziomow białych plastikowych korytkach montażowych pod stropem. Mocowanie rur chłodniczychpowinno wynikać z wytycznych technicznych dla danego przekroju i miejsca montażu;maksymalna odległość między punktami mocowania to 1,50 m.– Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywać się przez tuleje ochronne,właściwie wykonane i uszczelnione (uszczelnienie trwale elastycznie).– Wszystkie przewody chłodnicze muszą być zaizolowane oddzielnie otuliną przeznaczoną doinstalacji chłodniczych, zapobiegającą kondensacji pary wodnej na przewodach orazprzeciwdziałające korozji przewodów. Otulina winna ściśle przylegać do powierzchni izolowanychrur (dobór otuliny do średnicy izolowanego przewodu), zaś połączenie poszczególnych segmentówotuliny winne być ze sobą klejone. Materiał otuliny winien być dostosowany do stosowaniaw zakresie temperatur w przedziale od –50°C do + 150°C, zaś w przestrzeniach narażonych naświatło słoneczne dodatkowo winien być odporny na promieniowanie UV (dopuszcza się tutajużycie dodatkowej rury uchronnej odpornej na UV). Grubość otuliny zgodnie z wymaganiamiproducenta klimatyzatora, lecz nie mniejsza niż 13 mm. Mocowanie zaizolowanych rur np. dokonstrukcji nośnej nie może powodować zgniecenia warstwy otuliny. Prawidłowe izolowaniedotyczy również miejsc gięć i połączeń rur. W przypadku prowadzenia rur zziębnych w odległościmniejszej niż 15 cm od rur centralnego ogrzewania wymaga się zastosowania dodatkowej (opróczopisanej wyżej) otuliny izolującej cieplnie przewody freonowe.– Przy lutowaniu rur unikać ich przegrzewania, szczególnie przy mniejszych średnicach. Gięcieprzewodów freonowych - zgodnie z dopuszczonymi przez producenta promieniami gięcia dladanego materiału i średnicy (nie dopuszcza się zmniejszenia światła przewodu w miejscachgięcia).Należy używaćodpowiednich obcinaków krążkowych.– Przy połączeniach skręcanych nie dopuszcza się stosowania past uszczelniających.– Zabrania się pozostawiania instalacji niezabezpieczonych (otwarte końce rur).– Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadaćprzenoszonym obciążeniom.– Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem.– Próbę szczelności dla przewodów wykonać na ciśnienie 4,15 MPa (wymagany protokół z próbywykonanej w obecności Zamawiającego i/lub Użytkownika).– Przewody chłodnicze należy prawidłowo i czytelnie oznaczyć i opisać. Opisy te winne byćzgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.– Prawidłowe wykonanie odcinków rur i przewodów w przestrzeni między ścianą zewnętrznąbudynku a jednostką zewnętrzną opisano w pkt. 3 wymagań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331230-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach