Przetargi.pl
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu

Gmina Miłosław ogłasza przetarg

 • Adres: 62-320 Miłosław, Wrzesińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 438 20 21 , fax. 61 438 30 51
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miłosław
  Wrzesińska 19
  62-320 Miłosław, woj. wielkopolskie
  tel. 61 438 20 21, fax. 61 438 30 51
  REGON: 63125810600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miloslaw.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu. Przebudowa przedmiotowej drogi polega na zmianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm – 932,27m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja załączona do SIWZ, a w szczególności: a) dokumentacja projektowa, b)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c)przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (zał. nr 1e do SIWZ). Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 4) po wezwaniu przez Zamawiającego należy złożyć uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie którego Wykonawca obliczył cenę oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach