Przetargi.pl
Budowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II”

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż systemu informacji pasażerskiej obejmującego 6 tablic informacyjnych zlokalizowanych na przystankach autobusowych w wybranych lokalizacjach wraz z serwerami i oprogramowaniem pozwalającym na komunikację między nimi a tablicami informacyjnymi. Dodatkowo system musi umożliwić komunikację między tablicami a systemem ITS Poznań (zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu), w szczególności w zakresie informacji o normatywnych czasach przejazdu skorygowanych o rzeczywiste przejazdy (Sposób integracji tablic, ich sterowania, koszty licencji/włączenia do systemu tablic Wykonawca musi uzgodnić z dostawcą systemu ITS Poznań (f-mą Siemens) w ramach oferowanego wynagrodzenia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48813200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach