Przetargi.pl
Przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach

Gmina Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21-540 Małaszewicze, Kobylany, plac R. Kaczorowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 411 20 00, , fax. 83 411 20 09
 • Data zamieszczenia: 2020-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Terespol
  Kobylany, plac R. Kaczorowskiego 1
  21-540 Małaszewicze, woj. lubelskie
  tel. 83 411 20 00, , fax. 83 411 20 09
  REGON: 30237470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugterespol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Słonecznej w Małaszewiczach. 2.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: 1) przebudowy drogi na odcinku 110,04 mb i budowy chodnika, zgodnie z projektem budowlanym i decyzją nr T/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. znak AB.T.6740.96.2019.MB w zakresie: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - roboty nawierzchniowe z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 357,03 m2 wraz z ustawieniem krawężników betonowych ulicznych o dł. 178,5 m, - chodniki z betonowej kostki brukowej o pow. 151.57 m2 , - zjazdy z betonowej kostki brukowej o pow. 31,82 m2 , - roboty różne, - oznakowanie pionowe i poziome; 2) przebudowy wydzielonego oświetlenia drogowego polegająca na usunięciu kolizji sieci oświetleniowej wraz z dwoma stanowiskami słupów oświetleniowych, w zakresie: - budowa oświetleniowych linii kablowych YKY 4x10 na głębokości 0,7 m o długości 98 m, - demontaż i montaż w nowych lokalizacjach istniejących stalowych słupów oświetleniowych typu SO-70 z oprawami i fundamentami 2 kpl, - wykonanie muf przelotowych dla kabli oświetleniowych 2 szt, - wykonanie pomiarów izolacji i ciągłości żył 3 szt; 3) przebudowy kablowej linii nN 0,4 kV relacji: ST Podolanka 2 –ZK-ZP nr 2/7/1 w celu usunięcia kolizji na odcinku przebudowywanej jezdni, w zakresie: - budowa linii kablowej nN 0,4 kV 25 mb, - demontaż linii kablowej nN 0,4 kV relacji: ST Podolanka 2 – ZK-ZP nr 2/7/1 20 m, - wykonanie dwóch muf przelotowych na kablu istniejącym z kablem nowo ułożonym 2 kpl, - wykonanie pomiarów izolacji całego kabla od ST Podolanka 2 do złącza kablowego nr 2/7/1 1 kpl; 4) przebudowy linii telekomunikacyjnej, w zakresie: -przełożenie kabli na łącznej długości 148 m, - zabezpieczenie kabli rurą ochronną o dł. 6 m; 5) obsługi geodezyjnej całości zamówienia; 6) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej całego zadania wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białej Podlaskiej; 7) opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), Wykonawca samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 2. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZp powinien złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym z załączniku nr 4a do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia w/w oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach