Przetargi.pl
„Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie” ETAP III i IV

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie” ETAP III i IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie” - ETAP III i IV. 2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 2.1 ETAP III - kompleksowa przebudowa nawierzchni dróg wokół płyty rynku oraz wszystkich wlotów dróg bocznych, wraz z regulacją istniejącej infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanej w jezdni. 2.2 ETAP IV - kompleksowa przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z regulacją istniejącej infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanej w jezdni. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 3 Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: 3.1 ETAP III : - część 1 - odcinek ul Rynek od km 0+237,66 (koniec etapu IV) do włączenia ul. Bolesława Chrobrego i ul. Piekarskiej, - część 2 - odcinek ul Rynek od włączenia ul. Bolesława Chrobrego i ul. Piekarskiej do km 0+237,66 (koniec etapu IV). 3.2 ETAP IV : - część 3 - odcinek od km 0+000 do km 0+237,66, 3.3 Rozpoczęcie budowy kolejnych części o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 nastąpi po zakończeniu budowy poprzedniej części. Potwierdzeniem zakończenia budowy części jest protokolarny odbiór częściowy. 4 Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia w częściach tj. w roku 2018 i 2019. Kolejność realizacji poszczególnych części o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 zostanie określona przez Wykonawcę w ofercie. Realizacja każdej z części zamówienia winna zapewnić prawidłowe użytkowanie drogi do czasu zakończenia inwestycji. W przypadku realizacji zadania w 2018 i 2019 r. koszt zakresu robót wykonanych w 2018 nie może być wyższy niż 1 085 000.00 zł i niższy niż 1 000 000.00 zł. W przypadku realizacji całego zadania w 2018 r. wypłata wynagrodzenia nastąpi w ratach, przy czym kwota nie przekraczająca 1 085 000.00 zł zostanie wypłacona w terminie 14 dni od otrzymania faktury, pozostała kwota w terminie do 31.01.2019 r. 5 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 6 Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Zamawiającego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych. 7 Przed dostarczeniem na teren budowy materiałów do budowy nawierzchni dróg Wykonawca przygotuje poletko próbne o powierzchni min. 7 m2. Poprawność wykonania wzoru z dokumentacji projektowej zostanie odebrana protokolarnie w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika robót. 8 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami. 9 Zaleca się prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót ze szczególnym uwzględnieniem stanu istniejących ogrodzeń i wszystkich urządzeń i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót (w tym również wszelkich punktów granicznych i znaków geodezyjnych), a tym samym narażonych na uszkodzenia. Szczególnie zabezpieczyć należy istniejące drzewa w pasie drogowym. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty zabezpieczenia tych obiektów jak i również koszty naprawy spowodowanych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji zadania. 10 Wykonawca wykonana powykonawczą dokumentację geodezyjną i przekazanie jej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 11 Wykonawca wykonana i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 2. Potwierdzenie wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiary robót, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. (UWAGA: Obliczenie ceny ofertowej należy sporządzić w formie kosztorysu ofertowego, który winien podawać wartości wszystkich pozycji wyszczególnionych w dwóch przedmiarach robót, zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ. Wymaga się, aby wykazano w kosztorysie ofertowym cenę jednostkową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wraz z narzutami, bez podatku VAT) dla każdej pozycji kosztorysowej.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach