Przetargi.pl
Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu

Gmina Choceń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-850 Choceń, Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 846 617, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choceń
  Sikorskiego 12
  87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 846 617, , fax. -
  REGON: 91086682100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chocen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu Projektowane drogi gminne znajdują się na terenie gminy Choceń. Otoczenie drogi stanowi zabudowa jednorodzinna, działki przeznaczone pod zabudowę oraz grunty rolne. Na istniejących drogach odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, maszyn rolniczych oraz ruch pieszych. Ulica Wrzosowa, Bukowa i Paderewskiego posiadają nawierzchnię tłuczniową, natomiast ul. Polna posiada nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na ul. Polnej znajduje się chodnik z kostki betonowej. W granicach pasa drogowego, na którym znajduje się przedmiotowe drogi występują podziemne sieci: elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego) w miejscowości Choceń. Wymienione działki po realizacji zadania i podjęciu uchwały rady gminy staną się drogą gminną, są one ze sobą powiązane funkcjonalnie i technicznie dla tej klasy drogi. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: − przebudowę jezdni – projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, − przebudowę chodników – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej − wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje- projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kostki betonowej, − wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych, Na projektowanych odcinkach występuje niskie natężenie ruchu, związane głównie z dojazdem do posesji i pól uprawnych. Projektowany układ drogowy obciążany będzie ruchem drogowym wewnątrzosiedlowym o niskim natężeniu. Przewiduje się przyjęcie klasy technicznej drogi D, kategorii ruchu KR 1 i prędkości projektowej 30 km/h. Przyjęto nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokość jezdni od 4,5 m do 5,5 m. Planuje się wykonanie przebudowy 41 zjazdów: 7 zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, 33 zjazdy indywidualne z mieszanki mineralno-asfaltowej i 1 zjazd publiczny z mieszanki mineralno-asfaltowej. Założenia projektowe: - Klasa techniczna drogi: D, - Kategoria ruchu: KR1, - Prędkość projektowa: 30 km/h, - Szerokość jezdni: 4,5-5,5 m, - Szerokość chodników: 1,5 – 3,5 m - Spadek poprzeczny jezdni jednostronny : 2,0 %, - Spadek poprzeczny chodników jednostronny: 2,0% Wielkości projektowanych nawierzchni: - Długość jezdni 1413 m, - Nawierzchnia jezdni 5121 m2, - Powierzchnia chodników 1448 m2, - Nawierzchnia zjazdów (kostka betonowa) 61 m2, - Nawierzchnia zjazdów (beton asfaltowy) 363 m2 Odwodnienie: przewidywana jest budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Wrzosowa, Bukowa i Polna. Długość kanału deszczowego L= 502m. Na pozostałych odcinkach dróg przewidziane jest odwodnienie pasa drogowego poprzez nadanie właściwych spadków podłużnych i poprzecznych oraz korytka ściekowe. Trasa kanału deszczowego przewidywana jest w obrębie pasa drogowego pod jezdnią. Na powyższym odcinku przewidywana jest budowa 9 studni rewizyjnycho zróżnicowanej rozpiętości między nimi. Wzdłuż kolektora przewidywana jest budowa 8 wpustów ulicznych zapewniających całkowite odwodnienie ulic. Średnica kolektora kanalizacji deszczowej na całym odcinku wynosi 300mm z rur PVC. Średnica przykanalików wynosi 200 mm z rur PVC. Przyjęto studnie rewizyjne żelbetowe ᴓ1200. Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z ryglem zabezpieczającym, o wymiarach 600x400mm. Przyjęto spadek kolektora głównego min. 0,3%, a przykanalików2%. Odwodnienie ulicy Wrzosowej i Bukowej zostanie osiągnięte za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych korytek betonowych, które mają za zadanie przetransportować wody opadowe i roztopowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie ulicy Paderewskiego zostanie osiągnięte za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych poboczy z KŁSM. Odwodnienie przebudowywanego odcinka ulicy Polnej zostanie osiągnięte za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych korytek betonowych, które mają za zadanie przetransportować wody opadowe i roztopowe do projektowanej studni chłonnej. Przebudowa ul. Wrzosowej: - wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, - ułożenie korytek betonowych, - wykonanie pobocza gruntowego, - wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej, - wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przebudowa ul. Bukowa: - wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, - ułożenie korytek betonowych, - wykonanie pobocza gruntowego - wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej, - wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przebudowa ul. Polna: - wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, - ułożenie korytek betonowych, - wykonanie odwodnienia w postaci studni chłonnej - wykonanie pobocza gruntowego, - ułożenie krawężnika betonowego, - ułożenie obrzeża betonowego, - wykonanie chodnika z kostki betonowej, - wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, - wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przebudowa ul. Paderewskiego: - wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, - wykonanie pobocza z KŁSM, - wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej. Osobą odpowiedzialną i koordynującą pracami na terenie Gminy Choceń jest Pan Krzysztof Wojtalik – insp. ds. dróg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. 3. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 25.05.2020 r. godzina 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1) pieniądzu; sposób przekazania: na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu sygn. ZP.271.4.2020 Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 4.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4.3) gwarancjach bankowych; 4.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.) 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 25.05.2020 r. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 7.1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7.2) termin obowiązywania gwarancji – nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 7.3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 7.4) wysokość wadium zgodną z określoną w SIWZ 7.5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, 7.6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Choceń w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer ZP.271.4.2020 o udzielenie zamówienia na Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium. 3. Pisemne zobowiązanie - jeżeli dotyczy 4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach