Przetargi.pl
Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie

Gmina Cieszków ogłasza przetarg

 • Adres: 56-330 Cieszków, Grunwaldzka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 38 48 182, , fax. 71 38 48 102
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cieszków
  Grunwaldzka 41
  56-330 Cieszków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 38 48 182, , fax. 71 38 48 102
  REGON: 93193468000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cieszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa, masy bitumicznej, gruzu i innych form utwardzania o długości 389,0 [m]. Na całym projektowanym odcinku ulicy dokonuje się wymiany podbudowy i nadaje się nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej barwy szarej o gr. 8[cm] – kostka fazowa. Zakres robót obejmuje: - budowę nowej nawierzchni jezdni od podstaw do szerokości 4,5[m] lub 5[m] - budowę dojść do furtek, miejsc postojowych oraz wjazdów do posesji - budowę elementów odwodnienia pasa drogowego” kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe, studnie rewizyjne i przykanaliki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wykonany przez firmę projektową „PROJEKTOWANIE DROGOWE I NADZÓR – Piotr Sasin”, Krotoszyn, listopad 2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000 zł (Słownie; dziesięć tysięcy zł.) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2019, poz. 310).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach