Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań inwestycyjnych: ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Radosław,, ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Ślubów,, ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Wierzowice Małe,, ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wierzowice Wielkie,, ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska,,

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań inwestycyjnych: ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Radosław,, ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Ślubów,, ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Wierzowice Małe,, ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wierzowice Wielkie,, ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następującego zakresu robót: Cz. 1 ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Radosław,, - dostawa i montaż urządzenia orbitrek wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia – 1 szt. Cz. 2 ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Ślubów,, dostawa i montaż urządzeń: wahadło – 1 szt. , orbitrek – 1 szt. wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń Cz. 3 ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Wierzowice Małe,, dostawa i montaż urządzeń: wahadło – 1 szt. , orbitrek – 1 szt. wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wokół urządzeń oraz tablicą informacyjną – 1 szt. UWAGA: Zmiana lokalizacji urządzeń. Prawidłowe rozmieszczenie urządzeń w pliku ,, wierzowice małe – nowa,,. Cz. 4 ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wierzowice Wielkie,, dostawa i montaż urządzeń: huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. , zjeżdżalnia z drabinką- 1 szt. , ławka parkowa – 2 szt. , kosz na śmieci – 1 szt. , wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół montowanych urządzeń. Cz. 5 ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska,, - dostawa i montaż urządzenia zestaw zabawowy wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wokół urządzenia – 1 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia obejmują: dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem robót, które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Przy doborze urządzeń kryteriami równoważności są: takie same rozwiązania materiałowe, funkcjonalność urządzeń na poziomie minimalnym wyznaczonym w dokumentacji oraz estetyka urządzeń. W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy ( wypełniony odpowiednio dla części, której lub których oferta dotyczy), - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach