Przetargi.pl
Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Długie Stare

Gmina Święciechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-115 Święciechowa, ul. Ułańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 333 510 , fax. 655 299 548
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie
  tel. 655 333 510, fax. 655 299 548
  REGON: 41105071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Długie Stare
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Nowej w miejscowości Długie Stare. Do wykonania część drogi ul. Nowej od drogi asfaltowej tj. w km od 0+000,00 do 0+038,00 z przedłużeniem o około 2 ,00 m oraz zamknięcie nawierzchni krawężnikiem na płasko. Na przedmiotowym odcinku drogi należy wymienić kanalizację deszczową (kolektor i studnie), wykonać wpusty ściekowe wraz ze studzienkami fi 500 oraz przykanaliki fi 160. Wzdłuż drogi asfaltowej wykonać chodnik w km od 0+ 355,00 do 0+555,00. Wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm. Styk ścieku przykrawężnikowego z nawierzchnią asfaltową należy uzupełnić masą asfaltową. Konstrukcja jezdni, chodnika i zjazdów zgodnie z projektem. Do odwodnienia stosować rury SN8 lite PVC łączone na wcisk ułożone na podsypce piaskowej. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SIWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz projekcie budowlanym (Załącznik nr 11 do SIWZ – cz. chodnik i Załącznik nr 11 do SIWZ – cz. droga). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.swieciechowa.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dowód wniesienia wadium. 2) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 5 niniejszej SIWZ), 3) Wstępny harmonogram realizacji robót, 4) Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (Załącznik nr 8 do SIWZ), 5) Kosztorys ofertowy - sporządzony na bazie załączonych przedmiarów robót (Załącznik nr 9 do SIWZ ). 6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ. 7) Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126) zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek Konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej ) musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6 ppkt 2 SIWZ, Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ), Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ). b) pozostałe dokumenty Rozdział 6 pkt 6 ppkt 1 SIWZ, Zobowiązanie innych podmiotów, dowód wniesienia wadium mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z osobna czy tylko łącznie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, - pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach