Przetargi.pl
Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. gen. Władysława Andersa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 212 34 25 , fax. 67 212 46 81
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  ul. gen. Władysława Andersa 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 212 34 25, fax. 67 212 46 81
  REGON: 57076656800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Lutyckiej w Pile obejmuje: - remont nawierzchni ulicy polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej SMA , warstwy wyrównawczej oraz wzmocnienia nawierzchni geosyntetykiem - budowę chodników z kostki betonowej, - wymianę krawężników betonowych na nowe, - wycinka drzew, - wykonanie jezdni manewrowej z kostki betonowej, - remont zjazdów, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu 2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4.1. i 4.2. 4. Oświadczenie RODO – załącznik nr 5 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik do SWIZ nr 2).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach