Przetargi.pl
Przebudowa ul. Konarskiego w Radomsku

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6854571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6854571, fax. 044 6854513, 6854521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Konarskiego w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Konarskiego w Radomsku. Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót obejmuje: dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w zakresie wykonania przykanalików wraz z montażem studzienek ściekowych ulicznych, wykonanie krawężników drogowych. wykonanie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie: stabilizacji podłoża, warstwy filtracyjnej, warstw podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Informacja dodatkowa: Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej będzie wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę, a roboty branży drogowej na podstawie zgłoszenia wykonania robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) przedmiar robót - stanowiące dodatek nr 9 do SIWZ, 2) projekt budowlano - wykonawczy branży wod-kan. (w zakresie robót do wykonania określonych w przedmiarze robót)- stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 3) projekt budowlano- wykonawczy branży drogowej (w zakresie robót do wykonania określonych w przedmiarze robót)- stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ, 4) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - stanowiąca dodatek nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ESBANK Banku Spółdzielczym w Radomsku: Nr rachunku: 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014 z dopiskiem: Wadium - Przebudowa ul. Konarskiego w Radomsku Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze (przed upływem terminu określonego w pkt 12.1 niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Przebudowa ul. Konarskiego w Radomsku. 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach