Przetargi.pl
PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W DOROHUSKU-OSADZIE, DROGA NR 114138L

Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-175 Dorohusk, Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5661089 w. 20 , fax. 825 661 061
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie
  Niepodległości 50
  22-175 Dorohusk, woj. lubelskie
  tel. 82 5661089 w. 20, fax. 825 661 061
  REGON: 53787500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdorohusk.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W DOROHUSKU-OSADZIE, DROGA NR 114138L
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przebudowa ul. Kolejowej w Dorohusku Osadzie, droga gminna nr 114138L, 2) Remont włączenia do drogi wojewódzkiej nr 816, 3) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla każdej z dróg. Szczegółowy zakres prac opisuje dokumentacja budowlana oraz przedmiary robót. Wykonawca zobowiązany będzie również do pokrycia kosztów opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania budowy zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BS Leśniowice O/Dorohusk 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023. Jako tytuł wpłaty należy wpisać Wadium- Przebudowa ul. Kolejowej w Dorohusku-Osadzie, dr nr 114138 L. 4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach