Przetargi.pl
Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szemud.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przebudowa nawierzchni: Długość całkowita przebudowywanej drogi 420,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 5,0 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw: - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10 cm, - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 5 cm po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 5 cm po zagęszczeniu, - wykonanie zjazdów – ok 280 m2, warstwy jw., - wbudowanie krawężników betonowych z ławie betonowej (beton C12/15) z oporem – ok. 146,0 m, - przebudowa przepustu drogowego – 6,0 m, - wycięcie gałęzi – ok. 12 szt., - ustawienie znaków drogowych – 12 szt., - montaż barierek typu gdańskiego – 12,0 m, -pomiar geodezyjny powykonawczy. 2.2. Remont nawierzchni: - wycięcie drzew wraz z utylizacją drewna i oczyszczeniem terenu z pozostałości po wykarczowaniu – 4 szt., - renowacja spękanej nawierzchni, - ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni drogowych, - przesunięcie koryta drogi na długości 140,0 m i szerokości 1,0 m, - ułożenie nowej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo–żwirowych AC11S o grubości 5 cm na długości około 140,0 m – ok. 749,0 m2, - wbudowanie około 130,0 m krawężników na ławie betonowej z oporem, - przedłużenie przepustu drogowego – 5,0 m, - zagospodarowanie poboczy, - ustawienie znaków drogowych (1 szt.) oraz barierek ochronnych (4,0 m), - pomiar geodezyjny powykonawczy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF"). 4. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 5. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dok. techn., specyfikacje techniczne oraz kosztorysy nakładcze. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorysy nakładcze dołączone przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 7. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach