Przetargi.pl
Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produkt turystyczny Pomorskie Szlaki Kajakowe

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129 , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produkt turystyczny Pomorskie Szlaki Kajakowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia. 1.Wykonanie zdjęć dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, która powinna prezentować potencjał szlaków wodnych, z aktywnym udziałem jednostek wodnych, kajaków i statystów w roli wodniaków/ kajakarzy, obejmującą minimum 500 szt. zdjęć standardowych (lądowych) oraz minimum 300 szt. zdjęć lotniczych, barwnych, wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych w umowie miejsc i obiektów, o których mowa jest w Załączniku nr 2 do umowy. 2.Spośród wykonanych i przedstawionych do ostatecznej akceptacji zdjęć Zamawiający dokona ostatecznego wyboru 350 zdjęć standardowych i 150 zdjęć lotniczych. 3.Wykonanie dwóch spotów reklamowych o długości 30 sekund każdy, prezentujących atrakcyjność produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe dla turystów indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych i miłośników sportów wodnych obejmująca przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich oraz realizacja ujęć filmowych i montaż. 4.Realizacja zdjęć i spotów odbywać się będzie na podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik do oferty. 5.Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wybranych i skorygowanych zdjęć oraz dwóch spotów reklamowych nastąpi przekazanie praw autorskich. 5.Harmonogram realizacji zdjęć i spotów musi uwzględniać czas niezbędny na: a)przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich spotów oraz scenariuszy zdjęć, b)przedstawienie do akceptacji, poprawki i akceptację przez Zamawiającego scenariuszy i ścieżek lektorskich spotów oraz scenariuszy zdjęć (min 21 dni), c)realizację próbek zdjęć z minimum trzech lokalizacji, d)przedstawienie do akceptacji, poprawki i akceptację przez Zamawiającego próbek zdjęć z minimum trzech lokalizacji (min 21 dni), e)wykonanie pozostałych zdjęć oraz ujęć filmowych, f)przedstawienie do akceptacji, poprawki i akceptację pełnego wyboru zdjęć oraz spotów filmowych (min 21 dni), g)ostateczną obróbkę wybranych przez Zamawiającego zdjęć oraz spotów filmowych i przekazanie ich do siedziby Zamawiającego. 7.Wykonane zdjęcia i spoty będą wykorzystywane dla potrzeb działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań rewitalizacji oraz promocji Pomorskich Szlaków Kajakowych, a w szczególności obejmujących wykonanie druków mało, średnio i wielkoformatowych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw promocyjnych, map, strony internetowej, emisji w kinach, telewizji, internecie i środkach komunikacji publicznej. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale 14 SIWZ – wzór umowy. II.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją, która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy. III. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 240 dni od dnia obowiązywania umowy, tj. od dnia 30 kwietnia 2021 r., oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy i harmonogramem, stanowiącym załącznik do oferty. Uwaga: Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (Rozdział 9 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79961100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach