Przetargi.pl
Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Długość całkowita przebudowywanej drogi 840,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 4,5 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej będzie się składać z następujących warstw: - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych -warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 6 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu, - krawężniki betonowe – ok. 1.184,00 m - przełożenie kabla energetycznego – ok. 142 m - ułożenie rur na sieci energetyczne – ok 39 m - przebudowa przepustu drogowego fi 600 – ok. 3 m - przebudowa przepustu drogowego fi 300 – ok. 8 m - dostawa i ułożenie płyt drogowych typu jomb – ok. 280 m2 - pionowe znaki drogowe - U1a – 12 szt. - pionowe znaki drogowe – 20 szt. - barierki ochronne typu Gdańskiego – ok. 12 m - regulacja pionowa zasuw – 12 szt. Branża teletechniczna obejmuje: - likwidację linii kablowej kolidującej z projektowanym układem drogowym. - budowa nowych linii kablowych miedzianych poza miejscami kolizji - ok. 301m - przebudowa wiązki mikrorurek 4x14/10 – ok. 80m - przełączenie projektowanego kabla 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF"). 3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 4. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja techniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz kosztorys nakładczy i przedmiar. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorys nakładczy oraz przedmiar dołączony przez Zamawiającego do SIWZ stanowią przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach