Przetargi.pl
Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

Gmina Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 117 100, , fax. 486 142 048
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozienice
  ul. Parkowa 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 117 100, , fax. 486 142 048
  REGON: 52374900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wyposażenie obiektu, w zakresie przebudowy targowiska miejskiego zlokalizowanego na działce nr 3419/2 stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonego w Kozienicach przy ul. Bohaterów Getta wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności: Zamierzenie obejmuje wykonanie przedsięwzięcia na powierzchni ok. 2732,00 m2 zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z uzgodnieniem dokumentacji technicznej oraz realizacją zamierzenia budowlanego. Teren obecnie wykorzystywany jest na potrzeby targowiska miejskiego. Na terenie zlokalizowane są dwa budynki murowane, wiaty otarte oraz sanitariat. Poza miejscowym zadaszeniem handel odbywa się z miejsc zorganizowanych przez sprzedających lub z samochodów. Teren jest w całości utwardzony bloczkami oraz częściowo oświetlony. Na terenie znajduje się uzbrojenie podziemne: woda, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kolizyjna linia nn oraz linia oświetleniowa. Obszar posiada dostęp z trzech stron od ul. Bohaterów Getta oraz od ul. Parkowej. W najbliższej okolicy z jednej strony znajdują się domy jednorodzinne. Zadanie ma na celu promocję lokalnych produktów, poprawę konkurencyjności produktów rolnych z terenu gminy Kozienice poprzez przebudowę istniejącego targowiska i stworzenie nowoczesnej powierzchni handlowej jak też dostosowanie jej do aktualnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych zgodnie ze standardami wskazanymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Zakłada się: - wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, - dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych i administracyjnych, - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych, - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, - realizację zamierzenia budowlanego na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji technicznej, polegającego na wykonaniu: - robót demontażowych, - przyłączy elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych /sanitarnych i deszczowych/ wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, punktów czerpalnych zewnętrznych, wraz z regulacją wysokościową istniejącego uzbrojenia podziemnego, - oświetlenia terenu wraz z dodatkowym oświetleniem wiat zadaszonych oraz wykonanie gniazd podłączeniowych na 220V, - wykonanie instalacji monitoringu wraz z rejestratorem, - wykonanie instalacji fotowoltaicznej w zakresie pokrycia min. 30% zapotrzebowania na energię elektryczną, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm, - przebudowy i remontu istniejącego budynku, - budowy nowego budynku uwzględniającego sanitariaty oraz boksy handlowe, - zadaszenia miejsc handlowych, - wykonaniu miejsc postojowych, - wykonaniu terenów zielonych. - montażu wraz z dostawą wyposażenia obiektu, w tym elementów małej architektury, - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej, - zapewnienie w okresie gwarancji okresowej kontroli wykonanych robót oraz dostarczonego wyposażenia. W ramach zadania proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Część IV SIWZ). Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on ramowym opisem celów i proponowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca w ramach projektu zobowiązany jest uszczegółowić rozwiązania lub zaproponować inne, dzięki którym cel określony w PFU zostanie osiągnięty, opisując przedmiot zamówienia z uwzględnieniem postanowień art. 30 ust. 1, 3 i 4 ustawy Pzp.. Wymagania ujęte w PFU mogą nie obejmować wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektu dlatego też przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca w sposób optymalny powinien zaprojektować i zrealizować wszystkie niezbędne prace remontowe i modernizacyjne obejmujące dostosowanie układu przestrzennego obiektu, sieci, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi normami, przepisami, standardami, wymaganiami sanitarnymi i p.poż., w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu eksploatacji oraz estetyki, bez generowania zbędnych kosztów mając na uwadze wytyczne określone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związanych z realizacją operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji loklanych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestuycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług loklnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Zobowiązuje się projektanta (autora projektu budowlanego) do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie zgodności realizacji robót z projektem. Po wykonaniu zadania projektant zobowiązuje się przenieść na inwestora autorskie prawa majątkowe do projektu. Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym. Odpowiedzialność za organizację i prowadzenie robót, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.2) lit. a) Zapisy pkt. 11.2.2) lit. a) stosuje się. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z pkt. 9.4.2 SIWZ żąda dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 Części I SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach