Przetargi.pl
Digitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-818 Warszawa, Twarda
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 798 841 , fax. 226 206 221
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN
  Twarda 51/55
  00-818 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 798 841, fax. 226 206 221
  REGON: 32585400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.igipz.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Digitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zeskanowaniu na sprzęcie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego wybranych katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN, zwanej dalej CBGiOŚ oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki, do zainstalowania na serwerze IGiPZ PAN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79999100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. nie podlegający wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4, ustawy; 2. spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, tj.: odpowiednio w zakresie dotyczącym: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy; 3. przez oferowane dostawy spełniający wymagania; - w zakresie oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy złożą oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia, szczegółowo określone w Rozdziale IX SIWZ. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 (trzy) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia (tj. digitalizacji katalogów kartotek kartkowych) tj. wykażą 3 zrealizowane przez siebie bazy zawierające zeskanowane katalogi kartkowe polskich bibliotek nie mniejsze niż 50 000 kart katalogowych. W tym Wykonawcy wykażą co najmniej jedną bazę, w której znalazło się co najmniej 700 000 kart katalogowych oraz potwierdzą, że usługi te zostały wykonane należycie; Zamawiający pod pojęciem 1 usługi rozumie jedną usługę o podanej wartości realizowaną na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się możliwości sumowania kilku usług z umów o mniejszych wartościach niż wskazane; Ze względu na fakt, że największe polskie biblioteki przeprowadziły procedurę skanowania swoich katalogów wcześniej niż w ostatnich 3 latach i oferenci mogą mieć trudności z udokumentowaniem wykonania podobnej co do wielkości usługi Zamawiający uzna także jako potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy jeśli wskaże on co najmniej 3 działające w Internecie bazy zawierające zeskanowane przez niego katalogi kartkowe polskich bibliotek, w tym jedną nie mniejszą niż 700 tys. kart katalogowych i przedstawi dokumenty, że usługi zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach