Przetargi.pl
Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego – ETAP 1.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, Morcinka 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 514 732 567
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 514 732 567
  REGON: 020832110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego – ETAP 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego – ETAP 1, zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim – dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami – przebudowa holu oraz szybu windowego wraz z dźwigiem osobowym windy w budynku przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 2 do SWZ,2) Przedmiary robót – załącznik nr 3 do SWZ,3) Projekt Budowlany – załącznik nr 4 do SWZ,4) Projekt Techniczny – załącznik nr 5 do SWZ,5) Projekt Wykonawczy – załącznik nr 6 do SWZ.3. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników wykonujących czynności w zakresie (wszystkie osoby za wyjątkiem Kierownika budowy): prace instalacyjne, montażowe, elektryczne, rozbiórkowe, ogólnobudowlane oraz wszystkie inne roboty budowlane szczegółowo określone w dokumentacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j. ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207 t.j.) przez cały okres realizacji Umowy. To samo zobowiązanie dotyczy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy. Wymagania w zakresie art. 134 ust. 2 pkt. 14 Ustawy PZP precyzyjnie opisano we wzorze umowy – załącznik nr 13 do SWZ.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w w/n zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.Zamówienie realizowane z Grantu na realizację przedsięwzięcia "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim - dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami". Wydatek finansowany w ramach projektu grantowego Dostępność Plus dla Zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Numeracja zgodna z działem V SWZ:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) Ustawy PZP oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835).1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:a) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.2) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:a) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca spełni wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia:minimum 1 osoba: Kierownik budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, posiadająca ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem montaż oraz instalację dźwigu windowego (osobowego) o wartości minimalnej 250 000 PLN brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach