Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

Gmina Strzelin ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, Ząbkowicka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelin
  Ząbkowicka 11
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934957
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: „Termomodernizacja budynku PSP nr 4 w Strzelinie wraz z montażem zewnętrznej windy dla osóbniepełnosprawnych”1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynku PSP nr 4 w Strzelinie, tj. budynku głównego - A,budynku łącznika - B oraz budynku sali gimnastycznej – C m.in. poprzez:a) demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich,b) demontaż reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane;c) oczyszczenie i przemalowanie krat, barierek stalowych i zadaszeń;d) usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków;e) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm metodą lekką-mokrą;f) wykonanie ocieplenia ościeży okiennych styropianem gr. 2 cm;g) wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie o fakturze baranek;h) montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej stalowej powlekanej;i) montaż nowych rur spustowych;j) wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki betonowej;k) remont przyłączy kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PVC klasy S szereg S 16,7 (SDR 34) średnicy Dy=200 mm, zkielichami uszczelnionymi przy pomocy uszczelek gumowych;l) remont schodów zewnętrznych do łącznika wraz z wykonaniem nowych okładzin schodowych;m) montaż na schodach głównych okładzin antypoślizgowych;n) montaż na zadaszeniu schodów głównych płyt poliwęglanowych kolorowych;o) montaż nowych lamp oświetleniowych nad wejściami do budynku;p) docieplenie stropodachów;q) remont pokrycia dachów;r) wymianę stolarki okiennej. Nowe okna z PVC czterokomorowego w kolorze białym, skrzydła rozwieralne i uchylne zwbudowanym nawiewnikiem z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9W/m2K. Okna do sali gimnastycznej z aluminium profil ciepły szkło bezpieczne.s) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej;t) wymiana uszkodzonych elementów instalacji odgromowej;u) odtworzenie dylatacji systemowych pomiędzy poszczególnymi segmentami budynków, wykonanie dylatacji warstwytermoizolacyjnej;v) remont murków betonowych wraz z czapami z lastryka przed wejściem głównym do budynku.2. Przedmiotem zamówienia jest również rozbudowa budynku PSP nr 4 w Strzelinie o windę zewnętrzną dostosowaną dlaosób niepełnosprawnych m.in. poprzez:a) budowę windy zewnętrznej osobowej z napędem elektrycznym przylegającej do północnej elewacji budynku, dostępnej zzewnątrz dla osób niepełnosprawnych obsługującej 4 kondygnacje;b) rozbiórkę płyt betonowych, kostki kamiennej w miejscu projektowanej windy;c) wykonanie nowych podejść do windy o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm;d) wykonanie fundamentu w postaci płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych żelbetowych o grubości 25 cm;e) demontaż ścian w miejscu projektowanych drzwi windy;f) wykonanie nowych ścianek działowych;g) demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, grzejników w miejscu projektowanejwindy;h) zabezpieczenie rurą ochronną przewodu kanalizacji sanitarnej;i) wykonanie odwodnienia zadaszenia windy poprzez rynnę Ø75 i rurę spustową Ø63 na zadaszeniu szybu, odprowadzeniewody do kanalizacji deszczowej;j) montaż nowych grzejników;k) montaż nowych drzwi wewnętrznych;l) wycinka drzewa wraz z żywopłotem – kolidujących z projektowanymi utwardzeniami;przełożenie rury spustowej.Część nr 2: „Termomodernizacja budynków PSP nr 5 w Strzelinie”1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynków wchodzących w skład Publicznej SzkołyPodstawowej nr 5 w Strzelinie, tj.a) szatni przy sali gimnastycznej - nr 1;b) sali gimnastycznej – nr 2;c) zaplecza sali gimnastycznej – nr 3;d) budynku głównego – nr 4;e) łącznika – nr 5;f) części nowej – nr 6, 7, 8,g) kotłowni – nr 9h) pomieszczenia gospodarczego – nr 10i) stacji trafo – nr 11m.in. poprzez:a) demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich;b) demontaż reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane;c) usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków;d) usunięcie ocieplenia cokołów, ścian oraz ościeży ze styropianu;e) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm metodą lekką-mokrą;f) wykonanie ocieplenia ościeży okiennych styropianem gr. 2 cm;g) wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie o fakturze baranek;h) wzmocnienie siatką podłoża w miejscach istniejących pęknięć na elewacji;i) montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej;j) montaż nowych rur spustowych;k) ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej (budynki nr 4, 5, 6, 7, 8);l) ocieplenie styropapą (budynki nr 1, 2, 3, 9, 10, 11);m) remont przyłączy kanalizacji deszczowej;n) montaż nowych lamp oświetleniowych zewnętrznych;o) wymianę instalacji odgromowej;p) wykonanie instalacji odgromowej – pionowe zwody;q) częściową wymianę stolarki okiennej. Nowe okna z PVC czterokomorowego w kolorze białym, skrzydła rozwieralne iuchylne z wbudowanym nawiewnikiem z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepłaUmax = 0,9W/m2K. Okna do Sali gimnastycznej z aluminium profil ciepły szkło bezpieczne;r) częściową wymianę stolarki drzwiowej – profil aluminiowy ciepły – szkło bezpieczne, kompletne z samozamykaczami orazdwoma kompletami zamków;s) odtworzenie dylatacji systemowych pomiędzy poszczególnymi segmentami budynków, wykonanie dylatacji warstwytermoizolacyjnej;t) wykonanie izolacji wodochronnej ścian fundamentowych w budynkach;u) wykonanie docieplenia ścian fundamentowych;v) oczyszczenie i przemalowanie krat, barierek i zadaszeń;w) demontaż istniejącej opaski z kostki betonowej, grysu granitowego oraz betonu i jej ponowne wykonanie;x) remont kominów i murków ogniowych;y) remont pokrycia dachów;z) montaż dzwonka przyzywowego przy drzwiach głównych.Część nr 3: „Termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie”1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynków szkoły muzycznej w Strzelinie, tj. budynkugłównego - A, budynku nowego - B oraz łącznika łączącego oba budynki na kondygnacji I piętra – C m.in. poprzez:a) demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich;b) demontaż reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane;c) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany;d) usunięcie wszystkich tynków głuchych i uszkodzonych;e) rozbiórkę elementów schodów zewnętrznych;f) usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków;g) rozbiórkę opasek betonowych przy budynku uniemożliwiających odkopanie budynku do poziomu fundamentów;h) ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami termoizolacyjnymi – z wyłączeniem elewacji północnej (A-D)i) naprawę gzymsów oraz ubytków tynkarskich w detalach;j) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm metodą lekką-mokrą – dotyczy tylko elewacji A-D;k) wykonanie nowych tynków zewnętrznych w miejscach skutych tynków;l) odkopanie ścian fundamentowych i wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej, montaż ocieplenia, montaż foli kubełkowej;m) montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytan-cynk;n) montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach oraz daszkach z blachy tytan-cynk;o) zamurowanie otworów okiennych w części piwniczej – stanowiących zasyp składu opału;p) remont przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rur spustowych;q) remont schodów zewnętrznych;r) remont drzwi wejściowych głównych;s) montaż nowych drzwi od strony elewacji tylnej oraz do kotłowni;t) montaż nowych daszków granitowych na murkach przy schodach oraz montaż nowej barierki schodowej – przy wejściugłównym;u) montaż zadaszenia na elewacji tylnej nad wejściem do kotłowni;v) montaż nowych rur spustowych;w) ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej;x) montaż nowych lamp oświetleniowych zewnętrznych;y) instalację odgromową – pionowe zwody oraz nowy uziom otokowy budynku;z) wykonanie opasek wokół budynku grysowych oraz z kostki betonowejaa) montaż daszka nad schodami zewnętrznymi prowadzającymi do kotłowni;bb) częściową wymiana stolarki okiennej. Nowe okna z PVC czterokomorowego w kolorze białym, skrzydła rozwieralne iuchylne z wbudowanym nawiewnikiem z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepłaUmax = 0,9W/m2K.cc) częściową wymianę stolarki drzwiowej;dd) wykonanie nowej elewacji budynku;ee) ocieplenie stropu drewnianego – podłogi strychu dostępnego nieogrzewanego;ff) oczyszczenie i przemalowanie krat, barierek i zadaszeń;gg) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki polbrukowej niefazowanej;hh) montaż nowej drabinki ewakuacyjnej na dachu budynku B;ii) montaż opasek wokół budynku;jj) remont pokrycia dachów;kk) rozbiórkę składu opału;ll) montaż ogrodzenia w miejscu zlikwidowanego zsypu na opał wraz z montażem bramy od strony dz. nr 54;mm) wykonanie utwardzeń terenu;nn) wymiana pokrycia papowego na dachu magazynu – budynek B;oo) renowacja drzwi głównych do budynku głównego – A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach