Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieciszowie oraz budowa placu zabaw przy żłobku gminnym w Oleśnicy.

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, 11 Listopada
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713140200 , fax. +48713140204
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  11 Listopada 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. +48713140200, fax. +48713140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieciszowie oraz budowa placu zabaw przy żłobku gminnym w Oleśnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część 1: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciszów” Zadanie obejmuje generalny remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Nieciszów wraz z wymianą instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej oraz dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów P.POŻ. 2. Część 2: „Budowa placu zabaw przy gminnym żłobku przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy” Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej 
i ogrodzenia placu zakres robót wykonać zgodnie z PZT. 3. Dodatkowe informacje i wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z przedmiaru dla oszacowania ceny oferty z należytą starannością i rzetelnego przygotowania oferty. 2) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 3) Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 4) Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca 4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: 1) dokumentację powykonawczą, w tym dokumentacje fotograficzną budowy , 2) geodezyjną dokumentację powykonawczą, 3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian. 6) Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie wskazana przez inspektora nadzoru robót. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, dokumentacją projektową, które zawierają szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a zawartych w dokumentacji technicznej. 6. W trakcie przygotowywania ofert, Wykonawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić zgodność dokumentacji projektowej i STWiORB z przedmiarami robót i zgłosić Zamawiającemu wszelkie ewentualne rozbieżności w zapisach pomiędzy dokumentacją projektową i STWiORB, a przedmiarami robót celem modyfikacji przez Zamawiającego zapisów w w/w dokumentach. 7. Zamawiający na etapie składania ofert nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców samodzielnej modyfikacji zapisów pozycji w przedmiarach. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 9. Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 10. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. 11. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu, sporządzonego w oparciu o przedmiary stanowiące element dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji projektowej lub STWiORB jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje. 13. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 14. Rodzaj zamówienia: roboty budowalne. 15. Rozwiązania równoważne: wskazane w SIWZ (w tym także w załącznikach do SIWZ) pochodzenie / nazwy / znaki towarowe / marki / producenci / dostawcy materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp mają charakter przykładowy i określają minimalne wymagania Zamawiającego, a ich ewentualne wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w SIWZ oraz zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Aby uznać, że dany wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie, jaki produkt lub produkty oferuje w zamian za jaki produkt/produkty. Wskazanie oraz wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 16. Przedmiot zamówienia należy wykonać własnym nakładem i z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie przedmiotu zamówieniach, SIWZ i załącznikach do SIWZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. 17. Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 18. Plac budowy urządza wykonawca własnym kosztem i staraniem. 19. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 20. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego. 21. Nazwy i Kody CPV: Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV dla części nr 2: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 22. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją robót budowlanych (roboty budowlane), będących przedmiotem zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych, z wyłączeniem nadzorowania tych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 2) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki określone w art. 22 § 1 kodeksu pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12 ze zm.) tj. wykonywanie wskazanych czynności nie będzie oparte na wykonywaniu pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem. Świadczenie na podstawie tzw. samozatrudnienia wymaga wskazania przez Wykonawcę Podwykonawcy. 3) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie obejmuje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym w szczególności kierownika budowy, geodety, projektanta. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, b. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, c. inne dokumenty – zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie ust. 5 pkt 1 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 23. Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. art. 11 ust. 1 pkt. 1 pzp oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych narzucającego określony wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prowadzący do ujawnienia danych osobowych wykonawcy zamówienia. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych. 24. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Oleśnica oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Oleśnica prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gmina-oleśnica.ezamawiajacy.pl 25. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica, tel. 71314 02201; 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieciszowie oraz budowa placu zabaw przy żłobku gminnym w Oleśnicy.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem (co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a także do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, terminu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, terminu przedawnienia roszczeń podatkowych i wszelkich innych terminów wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych; 6) obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby fizyczne posiadają: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 9) osobom fizycznym nie przysługuje: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 8) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 26. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w OPZ oraz dokumentacji projektowej i kosztorysie stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: 1) Dla części nr 1 „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciszów.” 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) 2) Dla części nr 2 „Budowa placu zabaw przy gminnym żłobku przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy.” 4 000 zł (słownie cztery tysiące złotych). 1. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, co oznacza, że wadium wniesione w pieniądzu musi zostać uznane (zaksięgowane) na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) przy czym wskazuje, że oryginałem dokumentu wadialnego jest dokument wadialny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa taki dokument załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna spełniać poniższe warunki: 1) zawierać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) zawierać kwotę gwarancji, 3) zawierać termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia", 4) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich . 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego rachunek depozyty: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, nr konta: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003, z dopiskiem „wadium w postępowaniu >>„Przebudowy i remonty dróg na terenie gminy Oleśnica w 2020r.” dla części nr _____ (podając numer części postępowania dla której jest wpłacone wadium” << a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku (zaksięgowania na rachunku) Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty, na potrzeby oceny ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - którego wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – którego stanowi zał. nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 4) wykaz robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 4 do SIWZ. 5) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – załącznik nr 5 do SIWZ. 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o ile ofertę składa pełnomocnik, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załącznik nr 6 do SIWZ 7) dowód wniesienia wadium a w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (w przypadku składania oferty przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę oddzielnie) - wg zał. nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach