Przetargi.pl
Przebudowa studni na SUW w Niemodlinie

Gmina Niemodlin ogłasza przetarg

 • Adres: 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 606 295 , fax. 774 606 260
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemodlin
  ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  49-100 Niemodlin, woj. opolskie
  tel. 774 606 295, fax. 774 606 260
  REGON: 53141319400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa studni na SUW w Niemodlinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa studni na SUW w Niemodlinie. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) opracowanie kompletu dokumentacji na wykonanie i eksploatację studni wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację; 2) wiercenie studni głębinowej 80 m ppt; 3) pompowanie próbne; 4) badania hydrogeologiczne; 5) badanie i analizę wody; 6) wykonanie fundamentu pod obudowę studni; 7) wykonanie/montaż obudowy studni 8) wykonanie przyłącza do istniejącej instalacji wodociągowej; 9) wykonanie instalacji elektrycznej (przyłącza elektrycznego ze studni do budynku SUW w Niemodlinie); 10) montaż sterowania (skrzynka elektryczne ze sterowaniem, zabezpieczeniem przed suchobiegiem); 11) namiar geodezyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zawierają następujące dokumenty: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych (dalej: STWOiRB); 2) Projekt robót geologicznych; 3) Wzór umowy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 4) Przedmiar robót (UWAGA: stanowi on dokument wyłącznie pomocniczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262220-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Stosowne Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię) lub dokumentu, z którego będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty; 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3.W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: a) załącznik nr 1.1 do SIWZ, w którym zobowiązany jest podać informacje o Podwykonawcy, przy udziale którego zamierza wykonać przedmiot zamówienia; b) załącznik nr 2.1 do SIWZ – oświadczenie Podwykonawcy składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach