Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) prace geodezyjne:  opracowanie mapy do celów projektowych,  wykonanie podziału działek,  stabilizacja granic pasa drogowego. b) prace projektowe:  opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację zadania (pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID),  opracowanie projektu wykonawczego,  sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)  opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych),  wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,  opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,  wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych),  przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć,  wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,  inne elementy niezbędne do realizacji zadania. c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Zdzieszowice; d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.500,00 PLN. Wykonawca składa wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określone zostały w punkcie 5 SIWZ. 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej (w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”), wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6). Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD albo narzędzia ESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych w linku https://espd.uzp.gov.pl albo innych dostępnych narzędzi albo oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD albo narzędziu dostępnym w linku https://espd.uzp.gov.pl ) jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na załączniku nr 1 do SIWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6), powinny być złożone: 1) formularz cenowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na załączniku nr 1a do SIWZ, 3) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 3a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6), 3b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument JEDZ składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6). 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 5) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie II podpunkt 2 sekcji IV.6.6) należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach