Przetargi.pl
Dostawa skanerów na potrzeby Centrum Mandatowego w Nysie oraz na dostawa aktualizacji oprogramowania dla Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku Elektronicznym w Krajowej Administracji Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 00102292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa skanerów na potrzeby Centrum Mandatowego w Nysie oraz na dostawa aktualizacji oprogramowania dla Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku Elektronicznym w Krajowej Administracji Skarbowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1)Dziesięciu sztuk (10 szt.) skanerów płaskich z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) dla Centrum Mandatowego w Nysie (część I); 2)Aktualizacji oprogramowania specjalistycznego, dedykowanego dla informatyki śledczej dla Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku Elektronicznym w Krajowej Administracji Skarbowej (część II).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30216110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia: 1) Dla części I postępowania w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł 00/100) 2) Dla części II postępowania w wysokości: 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem – na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu: nr 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium – dostawa skanerów na potrzeby Centrum Mandatowego (część I)” lub z dopiskiem „Wadium – dostawa aktualizacji oprogramowania dla Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku Elektronicznym w Krajowej Administracji Skarbowej (cześć II)”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna: 1) składa się wraz z ofertą w oryginale w siedzibie Zamawiającego (zaleca się dołączyć do oferty gwarancję lub w taki sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty); 2) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać przedmiot zamówienia, którego dotyczy wadium oraz część postępowania, której wadium dotyczy; 3) musi obejmować cały okres związania ofertą toteż termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 4) musi zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty całej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, bez potwierdzania tych okoliczności. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z PZP w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. 4. Wadium, bez względu na formę, należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 5. W przypadku wadium wniesionym w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy należy uwzględnić czas niezbędny do zaksięgowania przelewu - wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę lub na pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy oraz zawierać: nazwę dającego gwarancję (Wykonawcę), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (bank/inst. ubezpieczająca), kwotę gwarancji równą kwocie wadium. 7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 PZP. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy złożony w oryginale lub poświadczony za zgodność przez notariusza, o ile reprezentacja nie wynika z dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 2) Zamawiający przypomina o konieczności złożenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach